BTW

Wetten

Wet van 6 december 2015 tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde met betrekking tot de opeisbaarheid van de belasting

(BS 17 december 2015)

Deze wet wijzigt het Btw-Wetboek wat de regels inzake de opeisbaarheid van de belasting betreft ten aanzien van leveringen van goederen en diensten.

Wet van 6 december 2015 tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde

(BS 17 december 2015)

Deze wet verhoogt de drempel voor de toepassing van de vrijstellingsregeling van belasting over de toegevoegde waarde in het voordeel van kleine ondernemingen van 15.000 euro tot 25.000 euro.

Wet van 6 december 2015 tot opheffing van artikel 19bis van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde

(BS 17 december 2015)

Deze wet heft artikel 19bis van het Btw-Wetboek op ingevolge het arrest van 17 september 2014 van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de zaak C-7/13, Skandia America Corp. (USA), filial Sverige, dat stelt dat de diensten die een in een derde land gevestigd hoofdkantoor verricht voor zijn filiaal in een lidstaat, belastbare handelingen vormen indien dat filiaal lid is van een groep personen die voor de belasting over de toegevoegde waarde als één belastingplichtige kunnen worden aangemerkt.

Wet van 18 december 2015 houdende fiscale en diverse bepalingen

(BS van 28 december 2015, ed. 2)

Deze wet vervangt in artikel 84septies, derde lid, van het Btw-Wetboek, de verwijzing naar de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen door de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen.

Wet van 26 december 2015 houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht

(BS 30 december 2015, ed. 2)

Deze wet:

  • heft de vrijstelling van de belasting over de toegevoegde waarde op voor de medische diensten verricht door artsen op het gebied van esthetische chirurgie en behandelingen alsook voor de medische verzorging door ziekenhuizen verricht in het kader van cosmetische ingrepen en behandelingen
  • bekrachtigt met ingang van 1 januari 2016 het koninklijk besluit van 14 december 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, wat het verlaagd btw-tarief van 6 % van toepassing op schoolgebouwen betreft.

Koninklijke besluiten

Koninklijk besluit van 24 januari 2015 tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 15, 19, 23, 24, 27, 31, 46, 47, 48, 50, 54 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde en het koninklijk besluit van 7 juni 2007 tot uitvoering van de artikelen 84quinquies tot 84decies van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde

(BS 20 februari 2015, ed. 2)

Dit KB past de benamingen van de administraties van de FOD Financiën in de uitvoeringsbesluiten inzake de belasting over de toegevoegde waarde aan aan de nieuwe organisatiestructuur van de FOD Financiën.

Koninklijk besluit van 29 januari 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 2009 tot het bepalen van de definitie en de voorwaarden waaraan een geregistreerd kassasysteem in de horecasector moet voldoen

(BS 17 februari 2015)

Dit KB past in het voornoemd koninklijk besluit van 30 december 2009, de benaming van de administratie belast met de belasting over de toegevoegde waarde aan aan de nieuwe organisatiestructuur van de FOD Financiën.

Koninklijk besluit van 22 februari 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde

(BS 10 maart 2015)

Dit KB verlengt de periode waarbinnen de exploitant van een inrichting waar regelmatig maaltijden worden verbruikt alsmede de traiteur die regelmatig cateringdiensten verricht en die nog geen geregistreerd kassasysteem in gebruik hebben genomen, ertoe gehouden zijn kasticketten te blijven uitreiken door middel van een ander kasregister, of bij gebrek aan een dergelijk kasregister, een rekening of ontvangstbewijs uit te reiken.

Koninklijk besluit van 29 juni 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 7 van 29 december 1992 met betrekking tot de invoer van goederen voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde

(BS 14 juli 2015)

Dit KB wijzigt afdeling 2 van hoofdstuk IV van het voornoemd koninklijk besluit nr. 7 van 29 december 1992 met betrekking tot bepaalde vrijstellingen bij invoer, met het oog op een betere overeenstemming ervan met de communautaire bepalingen.

Koninklijk besluit van 5 juli 2015 tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 4, 24, 41 en 44 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde

(BS 10 juli 2015)

Dit KB wijzigt de koninklijke besluiten nrs. 1, 4, 24, 41 en 44 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde ingevolge de omzetting in intern fiscaal recht bij de programmawet van 19 december 2014, van artikel 5 van richtlijn 2008/8/EG van de Raad van 12 februari 2008 tot wijziging van richtlijn 2006/112/EG wat betreft de plaats van een dienst.

Koninklijk besluit van 23 augustus 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven

(BS 31 augustus 2015, ed. 1)

Dit KB maakt vanaf 1 september 2015 een einde aan de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6 % voor de levering van elektriciteit aan huishoudelijke afnemers.

Koninklijk besluit van 14 december 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven

(BS 15 december 2015, ed. 2)

Dit KB voert een verlaagd tarief van 6 % in voor de leveringen van schoolgebouwen bestemd voor het vrijgesteld school- of universitair onderwijs alsook voor het werk in onroerende staat en de onroerende financieringshuur of onroerende leasing met betrekking tot schoolgebouwen.

Koninklijk besluit van 18 december 2015 tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 3, 18 en 22 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde

(BS 28 december 2015, ed. 2)

Dit KB wijzigt de koninklijke besluiten nrs. 1, 3, 18 en 22 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde ingevolge enerzijds de gewijzigde regels inzake de opeisbaarheid van de belasting ten aanzien van leveringen van goederen en diensten en anderzijds de opheffing van artikel 19bis van het Btw-Wetboek.

Koninklijk besluit van 18 december 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 19 van 29 juni 2014 met betrekking tot de vrijstellingsregeling van belasting over de toegevoegde waarde in het voordeel van kleine ondernemingen

(BS 28 december 2015, ed. 2)

Dit KB wijzigt het voornoemd koninklijk besluit nr. 19 van 29 juni 2014 ingevolge de wijziging van de drempel voor de toepassing van de vrijstellingsregeling van belasting over de toegevoegde waarde in het voordeel van kleine ondernemingen.

Ministeriële besluiten

Ministerieel besluit van 13 mei 2015 tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 december 2001 met betrekking tot de diensten waar de documenten bedoeld in de artikelen 53, § 1, eerste lid, 2°, 53ter, 1°, 53quinquies en 53sexies van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde moeten worden ingediend

(BS 26 mei 2015)

Dit MB past in het voornoemd ministerieel besluit van 13 mei 2015 de benaming van de administratie belast met de belasting over de toegevoegde waarde aan aan de nieuwe organisatiestructuur van de FOD Financiën.