3.6.5 - VenB - overzicht van de evolutie van de belastbare grondslag (in duizend euro)

VenB - overzicht van de evolutie van de belastbare grondslag (in duizend euro)
  Aanslagjaar 2011 Aanslagjaar 2012 Aanslagjaar 2013 Aanslagjaar 2014
1ste bewerking: Winst van het belastbaar tijdperk Belastbare gereserveerde winst Aangroei 40.175.649 46.741.279 41.851.272  
Opneming -88.464.775 -83.727.016 -82.483.576  
Verworpen uitgaven 47.874.656 63.149.878 46.794.816  
Belastbaar bedrag uitgekeerde winst 66.610.726 52.107.146 68.974.570  
Totaal resultaat van het belastbare tijdperk 66.196.256 78.271.286 75.137.082  
Positief resultaat (winst van het belastbaar tijdperk) 87.896.529 96.352.057 91.488.536  
Negatief resultaat (verlies van het belastbaar tijdperk) -21.700.273 -18.080.771 -16.351.454  
Werkelijk resultaat uit de zeescheepvaart waarvoor de winst wordt vastgesteld op basis van de tonnage 444.495 143.198 10.289  
Werkelijk resultaat uit activiteiten waarvoor de winst niet wordt vastgesteld op basis van de tonnage 65.751.761 78.128.088 75.126.793  
Positief resultaat (winst van het belastbaar tijdperk) 87.448.516 96.093.304 91.368.071  
Negatief resultaat (verlies van het belastbaar tijdperk) -21.696.756 -17.965.216 -16.241.279  
Bestanddelen van het resultaat waarop de aftrekbeperking van toepassing is Verkregen abnormale of goedgunstige voordelen en verkregen financiële voordelen of voordelen van alle aard 85.438 147.737 62.814  
Niet-naleving investeringsverplichting of onaantastbaarheidsvoorwaarde met betrekking tot de investeringsreserve 5.259 5.262 9.718  
Werknemersparticipatie 87.662 43.914 99.593  
Subtotaal 178.359 196.912 172.125  
Opneming bepaalde vrijgestelde reserves en meerwaarden   26.694 219.137  
Kapitaal- en interestsubsidies in het kader van de steun aan de landbouw 12.982 16.846 16.488  
Totaal 191.341 240.453 407.750  
Resterend resultaat 65.560.419 77.886.722 74.739.043  
Positief resterend resultaat 87.265.059 95.879.472 91.034.589  
Negatief resterend resultaat -21.704.640 -17.992.750 -16.295.546  
2de bewerking: Indeling van het resterend resultaat volgens oorsprong Belgisch oorsprong Positief resultaat (winst van het belastbaar tijdperk) 85.695.137 94.056.179 89.405.960  
Negatief resultaat (verlies van het belastbaar tijdperk) -21.787.264 -15.680.383 -16.110.752  
Bij verdrag Positief resultaat (winst van het belastbaar tijdperk) 1.569.955 1.823.422 1.628.703  
Negatief resultaat (verlies van het belastbaar tijdperk) -522.176 -2.484.754 306.843  
3de bewerking: Aftrek van de winsten vrijgesteld bij verdrag Winsten vrijgesteld bij verdrag -1.569.955 -1.823.422 -1.628.703  
Saldo 85.695.137 94.056.179 89.405.960  
Niet-belastbare bestanddelen Vrijgestelde giften -29.367 -29.202 -28.479  
Vristellling bijkomend personeel uitvoer- integrale kwaliteitszorg -415 -297 -264  
Vrijstelling bijkomend personeel K.M.O. -27.038 -28.083 -22.427  
Vrijstelling winst Coordinatiecentrum -744.460      
Vrijstelling stagebonus -512 -238 -368  
Andere niet-belastbare bestanddelen -1.384.238 -16.293.118 -602.348  
Totaal aftrekbaar -2.186.030 -16.350.937 -653.885  
Beperkt tot -2.134.922 -207.879 -649.511  
Saldo 83.560.215 93.848.300 88.756.450  
4de bewerking: DBI- en VRI-aftrek Definitief belaste inkomsten en vrijgestelde roerende inkomsten -26.053.111 -32.290.385 -29.774.401  
Saldo 57.507.105 61.557.915 58.982.049  
5de bewerking: Aftrek voor octrooi-inkomsten Aftrek voor octrooi-inkomsten -763.651 -584.956 -1.017.339  
Saldo 56.743.454 60.972.959 57.964.710  
6de bewerking: Aftrek voor risicokapitaal Aftrek voor risicokapitaal -19.434.483 -21.932.820 -16.608.761  
Saldo 37.308.971 39.040.138 41.355.949  
7de bewerking: Aftrek van vorige verliezen Aftrek van vorige verliezen -5.067.744 -4.689.284 -5.874.448  
Saldo 32.241.228 34.350.855 35.481.502  
8de bewerking: Investeringsaftrek -250.468 -277.004 -269.946  
Winst uit zeescheepvaart, vastgesteld op basis van de tonnage 8.099 8.031 6.038  
Forfaitaire winsten art. 342, § 3, WIB 92 219.072 217.973 247.863  
Belastbare grondslagen (incl. bestanddelen van het resultaat waarop de aftrekbeperking van toepassing is, winst uit zeescheepvaart, vastgesteld op basis van de tonnage en forfaitaire winsten art. 342, § 3, WIB 92) 32.396.289 34.496.767 35.637.581  
Belastbaar tegen het gewoon tarief 31.937.931 34.737.332 35.056.995  
Verrichtingen bedoeld in artikel 216 WIB 92 belastbaar aan 19,5%        
Verrichtingen bedoeld in artikel 216 WIB 92 belastbaar aan 16,5% 467.407 116.545 97.174  
Belastbaar tegen verlaagd tarief opneming bepaalde vrijgestelde reserves en meerwaarden     383.388  
belastbaar aan 25 % (AJ 2012) meerwaarden op aandelen   5.501 83.537  
Kapitaal- en interestsubsidies in het kader van de steun aan de landbouw belastbaar aan 5% 12.982 16.846 16.488  

1 De in de tabel vermelde gegevens voor de onderscheiden aanslagjaren zijn niet integraal vergelijkbaar gezien het opgenomen aantal zendingen verschilt.

Voor de aanslagjarren 2011 en 2012 weerhoudt de tabel de definitief gekende resultaten na 43 zendingen  

Voor het aanslagjaar 2013 weerhoudt de tabel de actueel gekende resultaten na 37 zendingen.

Voor het aanslagjaar 2014 de gegevens zijn niet beschikbaar