Nationaal niveau

5.1.1 - Aantal klachten ingediend bij het parket

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/511-aantal-klachten-ingediend-bij-het-parket
Aantal klachten ingediend bij het parket
  2013 2014 2015
AAII 11 17 6
AABBI 91 53 72
AABBI

Wanneer medewerkers bij het voeren van hun onderzoek feiten vaststellen die strafrechterlijk vervolgbaar zijn, is het hun taak om die informatie - na akkoord van de bevoegde gewestelijk directeur - mee te delen aan de gerechtelijke autoriteiten voor verder gevolg.

Die kennisgeving wordt per zaak opgesteld en kan dus meerdere feiten bevatten of op meerdere belastingplichtigen, (incusief hun raadgevers) betrekking hebben.

De door de AABBI overgemaakte kennisgevingen in 2015 hebben hoofdzakelijk betrekking op de volgende fraudemechanismen:

  • niet aangegeven inkomsten of resultaten: 35%,
  • valse facturen: 23%,
  • niet-aangifte: 5%,
  • carrouselfraude: 14%,
  • andere: 23%
AAII

Het aantal klachten ingediend via AAII is gestegen van 11 in 2013 naar 17 in 2014. De klachten betreffen vooral het gebruik van valsheid in geschrifte, schending van vennootschapsrechtelijke of fiscaalrechtelijke bepalingen, bedrieglijk onvermogen, belastingfraude, misbruik van vennootschapsgoederen, ...

5.1.2 - Uitwisseling van inlichtingen bij de AA Bijzondere Belastinginspectie en andere vormen van samenwerking

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/512-uitwisseling-van-inlichtingen-bij-de-aa-bijzondere-belastinginspectie-en-andere-vormen-van
Uitwisseling van inlichtingen bij de AA Bijzondere Belastinginspectie en andere vormen van samenwerking
  2013 2014 2015
Vraag om inlichtingen van de CFI naar de CAF (1) 421 651 630
Uitwisseling van informatie en andere samenwerkingvormen (2) 1041 823 1009
Doormelding van aangiftes van vermoedens naar de CFI (3)     20

De dienst Coördinatie Anti-Fraude (CAF) een AUTONOME dienst, opgericht per koninklijk besluit van 10 oktober 2013 en besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 24 oktober 2013, die rechtstreeks afhangt van de Administrateur Generaal van de BBI. De opdrachten van deze dienst situeren zich op het vlak van de samenwerking met en de coördinatie van de andere diensten die belast zijn met de bestrijding van de fiscale fraude.

(1)Wanneer de CFI rechtsgeldig belast is met een dossier, mag zij aanvullende inlichtingen m.b.t. dit dossier vragen aan FOD Financiën. CAF = SPOC Financiën (artikel 33, al. 1, 3°, wet van 11/01/1993 - anti-witwaswet)

(2) Het CAF centraliseert alle informatie omtrent indiciën van fiscale fraude komende van gerechtelijke dossiers van magistraten van het openbaar ministerie (parketten en arbeidsauditoraten) en de CFI. In 2015 heeft het CAF 427 inlichtingen van het parket, 526 inlichtingen van arbeidsauditoraten (artikel 2 van de wet van 28/04/1999) en 56 inlichtingen van de CFI (artikel 35 §2, al. 7, van de wet van 11/01/1993) ontvangen.

(3) Ambtenaren van FOD Financiën die feiten constateren waarvan ze weten of vermoedens hebben dat zij te maken hebben met het witwassen van geld of de financiering van terrorisme, worden geacht het CFI daarvan op de hoogte te brengen (artikel 33, al. 3, wet van 11/01/1993). Het centraal aanspreekpunt van FOD Financiën met de CFI (rol van "compliance officer"), is verzekerd door het CAF - beslissing van het Directiecomité van 6/07/2012.