AA Inning en Invordering

4.2.1 - Evolutie aantal hangende rechtzaken behandeld door de AA Inning en Invordering in 2015

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/421-evolutie-aantal-hangende-rechtzaken-behandeld-door-de-aa-inning-en-invordering-2015
Evolutie aantal hangende rechtzaken behandeld door de AA Inning en Invordering in 2015
  Burgerlijke zaken Strafzaken Handelszaken Totaal
Hangende rechtszaken op 01.01.2015 1.972 133 1.203 3.308
Nieuwe rechtszaken 1.172 71 1.747 2.990
Afgehandelde rechtszaken 1.198 81 1.824 3.103
Hangende rechtszaken op 31.12.2015 1.946 123 1.126  3.195

De cijfergegevens van de AAII hebben enkel betrekking op rechtszaken waarbij een beroep wordt gedaan op de tussenkomst van een departementsadvocaat.

Wanneer er zich geen noemenswaardige moeilijkheden voordoen (zoals vaak het geval is bij insolventieprocedures), treedt de ontvanger zelf in rechte op en wordt het dossier statistisch niet als een rechtszaak gekwalificeerd.

De daling in het aantal nieuwe rechtszaken (2.990 in 2.015 i.p.v. 3400 in 2014) dient in samenhang met de daling in het aantal doorgehaalde zaken (van 803 in 2014 naar 281 in 2015) bekeken te worden. Met doorhalingen bedoelt men de geschillen waarin er een akkoord werd bereikt om de zaak niet langer voort te zetten of geschillen die niet tot een definitieve uitspraak hebben geleid

4.2.2 - Resultaten van de uitspraken in 2015

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/422-resultaten-van-de-uitspraken-2015
Resultaten van de uitspraken in 2015
  Burgerlijke zaken Strafzaken Handelszaken Totaal
Gunstig voor de administratie Eerste aanleg 764 55 1.629 2.448
Beroep 92 6 14 112
Cassatie 6 2 2 10
Totaal gunstige uitspraken 862 63 1.645 2.570
Ongunstig voor de administratie Eerste aanleg 68 1 16 85
Beroep 19 1 2 22
Cassatie 4 1 3 8
Totaal ongunstige uitspraken 91 3 21 115
Gedeeltelijk gunstig voor de administratie Eerste aanleg 58 2 44 104
Beroep 20 3 11 34
Cassatie 0 0 0 0
Totaal gedeeltelijk gunstige uitspraken 78 5 55 138
Doorhaling Eerste aanleg 167 10 104 281
Totaal resultaten uitspraken 1.198 81 1.825 3.104

De daling in het aantal handelszaken is te verklaren door het feit dat de dossiers inzake de toepassing van artikel 442quater WIB'92 en artikel 93undecies C WBTW steeds vaker voor de fiscale kamer worden ingeleid, en dus als een burgerlijk zaak worden beschouwd.

De slaagpercentages zijn in 2015 fors gestegen.

Wanneer er abstractie wordt gemaakt van de voor de administratie gedeeltelijk gunstige uitspraken en doorhalingen, bedraagt het slaagpercentage in 2015 95,7% (in 2014: 92,49%). Rekening houdende met de gedeeltelijk gunstige uitspraken (4,5%) en het aantal doorhalingen (9%), bedraagt het slaagpercentage 82,8% (in 2014: 72,10%).

Met doorhalingen bedoelt men geschillen waarin er werd beslist om de zaak niet langer voort te zetten of geschillen die niet tot een definitieve uitspraak hebben geleid.