AA Fiscaliteit

2.1.1 - Controle PB - Totaal

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/211-controle-pb-totaal
Controle PB - Totaal
  Beheer 2013 Controle 2013 Algemeen totaal beheer + controle 2013 Beheer 2014 Controle 2014 Algemeen totaal beheer + controle 2014 Beheer 2015 Controle 2015 Algemeen totaal beheer + controle 2015
Totaal van de onderzochte aangiften1 Centrale selectie 2.571.321 95.972   2.238.466 77.459   2.534.692 42.764  
Lokale selectie   15.610     14.001     13.953  
Totaal selectie 2.571.321 111.582 2.682.903 2.238.466 91.460 2.329.926 2.534.692 56.717 2.591.409
Aantal gewijzigde aangiften (inclusief aanslagen van ambtswege)2 Centrale selectie 550.096 52.701   445.744 41.973   525.258 24.782  
Lokale selectie   12.127     11.549     10.213  
Totaal selectie 550.096 64.828 614.924 445.744 53.522 499.266 525.258 34.995 560.253
Aantal aanslagen van ambtswege wegens afwezigheid van aangifte2 Centrale selectie 127.139 3.082   78.962 801   65.783 529  
Lokale selectie   0     0     52  
Totaal selectie 127.139 3.082 130.221 78.962 801 79.763 65.783 581 66.364
Totaal van de inkomstenverhogingen (inclusief aanslagen van ambtswege) in duizend euro Centrale selectie 3.655.259 517.732   2.854.549 332.281   2.869.398 242.128  
Lokale selectie   186.793     146.976     119.426  
Totaal selectie 3.655.259 704.525 4.359.783 2.854.549 479.257 3.333.806 2.869.398 361.554 3.230.952
Inkomstenverhogingen naar aanleiding van aanslagen van ambtswege door afwezigheid van aangifte (in duizend euro)3 Centrale selectie 1.949.681 117.025   1.399.026 35.353   1.425.868 28.990  
Lokale selectie   0     0     2.656  
Totaal selectie 1.949.681 117.025 2.066.707 1.399.026 35.353 1.434.379 1.425.868 31.646 1.457.514

De opgenomen controles hebben betrekking op een kalenderjaar (situatie op 31 december) en niet op een aanslagjaar. De controleactiviteiten in deze tabel zijn opgedeeld in twee categorieën "Beheer" en "Controle".

De kolom "Beheer" bevat alle activiteiten met betrekking tot het nazicht van de aangiften na de indiening.

De kolom "Controle" bevat alle activiteiten met betrekking tot een grondiger nazicht.

De gecontroleerde dossiers worden ingedeeld volgens:

 • een centrale selectie
 • een lokale selectie.

De lijn "Centrale selectie" bevat het aantal nazichten en controles die automatisch geselecteerd worden op basis van filters en van een risicoanalyse. Het betreft dus de imperatieve en de indicatieve opdrachten die centraal aangeleverd worden aan de diensten.

De lijn "Lokale selectie" bevat het aantal controles die geselecteerd worden door de taxatiediensten zelf voor de aangiften die niet centraal geselecteerd werden. Het betreft dus de indicatieven opdrachten die door de taxatiediensten zelf geselecteerd worden.

1 Met 'Aangifte' bedoelen we hier alle ingediende aangiften (papier en elektronisch) en alle direct in de databank ingegeven encoderingen (aanslagen van ambtswege, ...).

2 De gewijzigde aangiften en de aanslagen van ambtswege wegens afwezigheid van aangifte zijn inbegrepen in het totaal van de onderzochte aangiften.

3 Deze bedragen zijn inbegrepen in het totaal van de inkomstenverhogingen.

De vermindering van het aantal gecontroleerde PB-aangiften wordt hoofdzakelijk verklaard door een daling van het aantal medewerkers in de taxatiediensten. Deze diensten hebben niet als enige opdracht controles uitvoeren. Ze moeten prioritair instaan voor het beheer van de aangiften, het behandelen van geschillen en het verlenen van diensten. De beheersactiviteiten zijn het voorwerp geweest van een verregaande automatisering en de tijd nodig voor die activiteiten kan niet meer worden verminderd.

Iedere daling van de personeelsbezetting vertaalt zich derhalve in een daling van de controlecapaciteit: deze is gedaald van 502 VTE in 2013 tot slechts 314 VTE in 2015. Van het totaal aantal gecontroleerde aangiften in 2013, 2014 en 2015, is respectievelijk 58%, 59% en 62% gewijzigd. Na uitsluiting van de aanslagen van ambtswege gaat het om 53%, 58% en 61%, dus een jaarlijkse verhoging. Het gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen per rechtzetting is stabiel gebleven op ongeveer 10.000 euro per rechtzetting.

De AAFisc spant zich in om deze evolutie op te vangen door op de volgende twee factoren in te grijpen:

1) sinds een paar jaar heeft zij een nieuwe controlestrategie ingevoerd, gebaseerd op risicobeheer. Dit bestaat uit een prioritisering van centraal geselecteerde punctuele en gerichte controles die meestal minder tijd vereisen omdat de risico(s) geïdentificeerd zijn en ook een controleaanpak wordt opgesteld. Een ander, niet minder belangrijk effect van deze strategie, is een verhoogde gelijke behandeling van de belastingplichtigen van dezelfde doelgroep. Niet alleen wordt zo de garantie gegeven dat belastingplichtigen in gelijke omstandigheden dezelfde kans op controle krijgen, maar door de controleaanpak ook op dezelfde wijze worden behandeld.

2) tegelijkertijd heeft zij haar werkmethoden inzake het beheer geoptimaliseerd enerzijds door de vooraf invulling in Tax-on-web verder te verbeteren (door verschillende bijkomende wizards te voorzien) en het aantal VVA's te verhogen en anderzijds door een verdere automatisering van dit proces. Dit houdt enerzijds in dat door een uitbreiding van de vooraf invulling van gegevens en door verfijning van de validatieregels, de elektronisch ingediende aangiften minder fouten bevatten en dus ook minder tussenkomst vergen van een taxatieambtenaar. De VVA's vragen van hun kant amper nog tussenkomst van de taxatieagent. Anderzijds worden ook de filters die anomalieën detecteren - waardoor de aangiften geblokkeerd worden - geoptimaliseerd waardoor het beheer van de aangiften efficiënter wordt.

2.1.2 - Controle PB - Detail loontrekkers

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/212-controle-pb-detail-loontrekkers
Controle PB - Detail Loontrekkers
  Beheer 2013 Controle 2013 Algemeen totaal beheer + controle 2013 Beheer 2014 Controle 2014 Algemeen totaal beheer + controle 2014 Beheer 2015 Controle 2015 Algemeen totaal beheer + controle 2015
Totaal van de onderzochte aangiften1 Centrale selectie 2.042.503 29.395   1.768.578 28.636   2.008.296 15.505  
Lokale selectie   142     0     1.666  
Totaal selectie 2.042.503 29.537 2.072.040 1.768.578 28.636 1.797.214 2.008.296 17.171 2.025.467
Aantal gewijzigde aangiften (inclusief aanslagen van ambtswege)2 Centrale selectie 444.739 14.526   357.323 12.455   421.717 6.860  
Lokale selectie   12     0     744  
Totaal selectie 444.739 14.538 459.277 357.323 12.455 369.778 421.717 7.604 429.321
Aantal aanslagen van ambtswege wegens afwezigheid van aangifte2 Centrale selectie 116.872     67.174     52.361    
Lokale selectie                  
Totaal selectie 116.872   116.872 67.174   67.174 52.361   52.361
Totaal van de inkomstenverhogingen (inclusief aanslagen van ambtswege) in duizend euro Centrale selectie 2.863.442 38.399   2.149.754 84.385   2.137.647 52.612  
Lokale selectie   43     0     3.149  
Totaal selectie 2.863.442 38.442 2.901.884 2.149.754 84.385 2.234.139 2.137.647 55.761 2.193.408
Inkomstenverhogingen naar aanleiding van aanslagen van ambtswege door afwezigheid van aangifte (in duizend euro)3 Centrale selectie 1.673.056     1.111.615     1.093.552    
Lokale selectie                  
Totaal selectie 1.673.056   1.673.056 1.111.615   1.111.615 1.093.552   1.093.552

De opgenomen controles hebben betrekking op een kalenderjaar (situatie op 31 december) en niet op een aanslagjaar. De controleactiviteiten in deze tabel zijn opgedeeld in twee categorieën "Beheer" en "Controle".

De kolom "Beheer" bevat alle activiteiten met betrekking tot het nazicht van de aangiften na de indiening.

De kolom "Controle" bevat alle activiteiten met betrekking tot een grondiger nazicht.

De gecontroleerde dossiers worden ingedeeld volgens:

 • een centrale selectie
 • een lokale selectie.

De lijn "Centrale selectie" bevat het aantal nazichten en controles die automatisch geselecteerd worden op basis van filters en van een risicoanalyse. Het betreft dus de imperatieve en de indicatieve opdrachten die centraal aangeleverd worden aan de diensten.

De lijn "Lokale selectie" bevat het aantal controles die geselecteerd worden door de taxatiediensten zelf voor de aangiften die niet centraal geselecteerd werden. Het betreft dus indicatieve opdrachten die door de taxatiediensten zelf geselecteerd worden.

1 Met 'Aangifte' bedoelen we hier alle ingediende aangiften (papier en elektronisch) en alle direct in de databank ingegeven encoderingen (aanslagen van ambtswege, ...).

2 De gewijzigde aangiften en de aanslagen van ambtswege wegens afwezigheid van aangifte zijn inbegrepen in het totaal van de onderzochte aangiften.

3 Deze bedragen zijn inbegrepen in het totaal van de inkomstenverhogingen.

De vermindering van het aantal gecontroleerde PB-aangiften wordt hoofdzakelijk verklaard door een daling van het aantal medewerkers in de taxatiediensten. Deze diensten hebben niet als enige opdracht controles uitvoeren. Ze moeten prioritair instaan voor het beheer van de aangiften, het behandelen van geschillen en het verlenen van diensten. De beheersactiviteiten zijn het voorwerp geweest van een verregaande automatisering en de tijd nodig voor die activiteiten kan niet meer worden verminderd. Iedere daling van de personeelsbezetting vertaalt zich derhalve in een daling van de controlecapaciteit.

De AAFisc spant zich in om deze evolutie op te vangen door op de volgende twee factoren in te grijpen:

1) sinds een paar jaar heeft zij een nieuwe controlestrategie ingevoerd, gebaseerd op risicobeheer. Dit bestaat uit een prioritisering van centraal geselecteerde punctuele en gerichte controles die meestal minder tijd vereisen omdat de risico(s) geïdentificeerd zijn en ook een controleaanpak wordt opgesteld. Een ander, niet minder belangrijk effect van deze strategie, is een verhoogde gelijke behandeling van de belastingplichtigen van dezelfde doelgroep. Niet alleen wordt zo de garantie gegeven dat belastingplichtigen in gelijke omstandigheden dezelfde kans op controle krijgen, maar door de controleaanpak ook op dezelfde wijze worden behandeld.

2) tegelijkertijd heeft zij haar werkmethoden inzake het beheer geoptimaliseerd enerzijds door de vooraf invulling in Tax-on-web verder te verbeteren (door verschillende bijkomende wizards te voorzien) en het aantal VVA's te verhogen en anderzijds door een verdere automatisering van dit proces. Dit houdt enerzijds in dat door een uitbreiding van de vooraf invulling van gegevens en door verfijning van de validatieregels, de elektronisch ingediende aangiften minder fouten bevatten en dus ook minder tussenkomst vergen van een taxatieambtenaar. De VVA's vragen van hun kant amper nog tussenkomst van de taxatieagent. Anderzijds worden ook de filters die anomalieën detecteren - waardoor de aangiften geblokkeerd worden - geoptimaliseerd waardoor het beheer van de aangiften efficiënter wordt.

2.1.3 - Controle PB - Detail bedrijfsleiders

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/213-controle-pb-detail-bedrijfsleiders
Controle PB - Detail Bedrijfsleiders
  Beheer 2013 Controle 2013 Algemen totaal beheer + controle 2013 Beheer 2014 Controle 2014 Algemen totaal beheer + controle 2014 Beheer 2015 Controle 2015 Algemen totaal beheer + controle 2015
Totaal van de onderzochte aangiften1 Centrale selectie 199.909 3.507   167.743 2.549   188.057 1.339  
Lokale selectie   0     0     819  
Totaal selectie 199.909 3.507 203.416 167.743 2.549 170.292 188.057 2.158 190.215
Aantal gewijzigde aangiften (inclusief aanslagen van ambtswege)2 Centrale selectie 42.798 1.360   35.765 1.542   40.321 669  
Lokale selectie   0     0     384  
Totaal selectie 42.798 1.360 44.158 35.765 1.542 37.307 40.321 1.053 41.374
Aantal aanslagen van ambtswege wegens afwezigheid van aangifte2 Centrale selectie 5.107     4.657     4.933    
Lokale selectie                  
Totaal selectie 5.107   5.107 4.657   4.657 4.933 0 4.933
Totaal van de inkomstenverhogingen (inclusief aanslagen van ambtswege) in duizend euro Centrale selectie 336.513 10.066   279.239 8.903   264.944 6.509  
Lokale selectie   0     0     3.038  
Totaal selectie 336.513 10.066 346.579 279.239 8.903 288.142 264.944 9.547 274.491
Inkomstenverhogingen naar aanleiding van aanslagen van ambtswege door afwezigheid van aangifte (in duizend euro)3 Centrale selectie 118.785     91.206     94.823 0  
Lokale selectie                  
Totaal selectie 118.785   118.785 91.206   91.206 94.823   94.823

De opgenomen controles hebben betrekking op een kalenderjaar (situatie op 31 december) en niet op een aanslagjaar. De controleactiviteiten in deze tabel zijn opgedeeld in twee categorieën "Beheer" en "Controle".

De kolom "Beheer" bevat alle activiteiten met betrekking tot het nazicht van de aangiften na de indiening.

De kolom "Controle" bevat alle activiteiten met betrekking tot een grondiger nazicht.

De gecontroleerde dossiers worden ingedeeld volgens:

 • een centrale selectie
 • een lokale selectie.

De lijn "Centrale selectie" bevat het aantal nazichten en controles die automatisch geselecteerd worden op basis van filters en van een risicoanalyse. Het betreft dus de imperatieve en de indicatieve opdrachten die centraal aangeleverd worden aan de diensten.

De lijn "Lokale selectie" bevat het aantal controles die geselecteerd worden door de taxatiediensten zelf voor de aangiften die niet centraal geselecteerd werden. Het betreft dus indicatieve opdrachten die door de taxatiediensten zelf geselecteerd worden.

1 Met 'Aangifte' bedoelen we hier alle ingediende aangiften (papier en elektronisch) en alle direct in de databank ingegeven encoderingen (aanslagen van ambtswege, ...).

2 De gewijzigde aangiften en de aanslagen van ambtswege wegens afwezigheid van aangifte zijn inbegrepen in het totaal van de onderzochte aangiften.

3 Deze bedragen zijn inbegrepen in het totaal van de inkomstenverhogingen.

De vermindering van het aantal gecontroleerde PB-aangiften wordt hoofdzakelijk verklaard door een daling van het aantal medewerkers in de taxatiediensten. Deze diensten hebben niet als enige opdracht controles uitvoeren. Ze moeten prioritaire instaan voor het beheer van de aangiften, het behandelen van geschillen en het verlenen van diensten. De beheersactiviteiten zijn het voorwerp geweest van een verregaande automatisering en de tijd nodig voor die activiteiten kan niet meer worden verminderd. Iedere daling van de personeelsbezetting vertaalt zich derhalve in een daling van de controlecapaciteit.

De AAFisc spant zich in om deze evolutie op te vangen door op de volgende twee factoren in te grijpen:

1) sinds een paar jaar heeft zij een nieuwe controlestrategie ingevoerd, gebaseerd op risicobeheer. Dit bestaat uit een prioritisering van centraal geselecteerde punctuele en gerichte controles die meestal minder tijd vereisen omdat de risico(s) geïdentificeerd zijn en ook een controleaanpak wordt opgesteld. Een ander, niet minder belangrijk effect van deze strategie, is een verhoogde gelijke behandeling van de belastingplichtigen van dezelfde doelgroep. Niet alleen wordt zo de garantie gegeven dat belastingplichtigen in gelijke omstandigheden dezelfde kans op controle krijgen, maar door de controleaanpak ook op dezelfde wijze worden behandeld.

2) tegelijkertijd heeft zij haar werkmethoden inzake het beheer geoptimaliseerd enerzijds door de vooraf invulling in Tax-on-web verder te verbeteren (door verschillende bijkomende wizards te voorzien) en het aantal voorstellen van vereenvoudigde aangifte (VVA's) te verhogen en anderzijds door een verdere automatisering van dit proces. Dit houdt enerzijds in dat door een uitbreiding van de vooraf invulling van gegevens en door verfijning van de validatieregels, de elektronisch ingediende aangiften minder fouten bevatten en dus ook minder tussenkomst vergen van een taxatieambtenaar. De VVA's vragen van hun kant amper nog tussenkomst van de taxatieagent. Anderzijds worden ook de filters die anomalieën detecteren - waardoor de aangiften geblokkeerd worden - geoptimaliseerd waardoor het beheer van de aangiften efficiënter wordt.

2.1.4 - Controle PB - Detail zelfstandigen

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/214-controle-pb-detail-zelfstandigen
Controle PB - Detail zelfstandigen
  Beheer 2013 Controle 2013 Algemeen totaal beheer + controle 2013 Beheer 2014 Controle 2014 Algemeen totaal beheer + controle 2014 Beheer 2015 Controle 2015 Algemeen totaal beheer + controle 2015
Totaal van de onderzochte aangiften1 Centrale selectie 328.909 63.070   302.145 46.274   338.339 25.920  
Lokale selectie   15.468     14.001     11.468  
Totaal selectie 328.909 78.538 407.447 302.145 60.275 362.420 338.339 37.388 375.727
Aantal gewijzigde aangiften (inclusief aanslagen van ambtswege)2 Centrale selectie 62.559 36.815   52.656 27.976   63.220 17.253  
Lokale selectie   12.115     11.549     9.085  
Totaal selectie 62.559 48.930 111.489 52.656 39.525 92.181 63.220 26.338 89.558
Aantal aanslagen van ambtswege wegens afwezigheid van aangifte2 Centrale selectie 5.160 3.082   7.131 801   8.489 529  
Lokake selectie   0     0     52  
Totaal selectie 5.160 3.082 8.242 7.131 801 7.932 8.489 581 9.070
Totaal van de inkomstenverhogingen (inclusief aanslagen van ambtswege) in duizend euro Centrale selectie 455.304 469.267   425.556 238.993   466.808 183.006  
Lokale selectie   186.750     146.976     113.240  
Totaal selectie 455.304 656.017 1.111.321 425.556 385.969 811.525 466.808 296.246 763.054
Inkomstenverhogingen naar aanleiding van aanslagen van ambtswege door afwezigheid van aangifte (in duizend euro)3 Centrale selectie 157.840 117.025   196.205 35.353   237.493 28.990  
Lokale selectie   0     0     2.656  
Totaal selectie 157.840 117.025 274.865 196.205 35.353 231.558 237.493 31.646 269.139

De opgenomen controles hebben betrekking op een kalenderjaar (situatie op 31 december) en niet op een aanslagjaar. De controleactiviteiten in deze tabel zijn opgedeeld in twee categorieën "Beheer" en "Controle".

De kolom "Beheer" bevat alle activiteiten met betrekking tot het nazicht van de aangiften na de indiening.

De kolom "Controle" bevat alle activiteiten met betrekking tot een grondiger zicht.

De gecontroleerde dossiers worden ingedeeld volgens:

 • een centrale selectie
 • een lokale selectie.

De lijn "Centrale selectie" bevat het aantal nazichten en controles die automatisch geselecteerd worden op basis van filters en van een risicoanalyse. Het betreft dus de imperatieve en de indicatieve opdrachten die centraal aangeleverd worden aan de diensten.

De lijn "Lokale selectie" bevat het aantal controles die geselecteerd worden door de taxatiediensten zelf voor de aangiften die niet centraal geselecteerd werden. Het betreft dus de indicatieven opdrachten die door de taxatiediensten zelf geselecteerd worden.

1 Met 'Aangifte' bedoelen we hier alle ingediende aangiften (papier en elektronisch) en alle direct in de databank ingegeven encoderingen (aanslagen van ambtswege, ...).

2 De gewijzigde aangiften en de aanslagen van ambtswege wegens afwezigheid van aangifte zijn inbegrepen in het totaal van de onderzochte aangiften.

3 Deze bedragen zijn inbegrepen in het totaal van de inkomstenverhogingen.

De vermindering van het aantal gecontroleerde PB-aangiften wordt hoofdzakelijk verklaard door een daling van het aantal medewerkers in de taxatiediensten. Deze diensten hebben niet als enige opdracht controles uitvoeren. Ze moeten prioritair instaan voor het beheer van de aangiften, het behandelen van geschillen en het verlenen van diensten. De beheersactiviteiten zijn het voorwerp geweest van een verregaande automatisering en de tijd nodig voor die activiteiten kan niet meer worden verminderd. Iedere daling van de personeelsbezetting vertaalt zich derhalve in een daling van de controlecapaciteit.

De AAFisc spant zich in om deze evolutie op te vangen door op de volgende twee factoren in te grijpen:

1) sinds een paar jaar heeft zij een nieuwe controlestrategie ingevoerd, gebaseerd op risicobeheer. Dit bestaat uit een prioritisering van centraal geselecteerde punctuele en gerichte controles die meestal minder tijd vereisen omdat de risico(s) geïdentificeerd zijn en ook een controleaanpak wordt opgesteld. Een ander, niet minder belangrijk effect van deze strategie, is een verhoogde gelijke behandeling van de belastingplichtigen van dezelfde doelgroep. Niet alleen wordt zo de garantie gegeven dat belastingplichtigen in gelijke omstandigheden dezelfde kans op controle krijgen, maar door de controleaanpak ook op dezelfde wijze worden behandeld.

2) tegelijkertijd heeft zij haar werkmethoden inzake het beheer geoptimaliseerd enerzijds door de vooraf invulling in Tax-on-web verder te verbeteren (door verschillende bijkomende wizards te voorzien) en het aantal voorstellen van vereenvoudigde aangifte (VVA's) te verhogen en anderzijds door een verdere automatisering van dit proces. Dit houdt enerzijds in dat door een uitbreiding van de vooraf invulling van gegevens en door verfijning van de validatieregels, de elektronisch ingediende aangiften minder fouten bevatten en dus ook minder tussenkomst vergen van een taxatieambtenaar. Anderzijds worden ook de filters die anomalieën detecteren - waardoor de aangiften geblokkeerd worden - geoptimaliseerd waardoor het beheer van de aangiften efficiënter wordt.

2.1.5 - Controle VenB

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/215-controle-venb
Controle VenB
  Beheer 2013 Controle 2013 Algemeen totaal beheer + controle 2013 Beheer 2014 * Controle 2014 Algemeen totaal beheer + controle 2014 Beheer 2015 * Controle 2015 Algemeen totaal beheer + controle 2015
Totaal van de onderzochte aangiften1 Centrale selectie 363.070 72.266   181.469 45.921   120.570 49.502  
Lokale selectie   14.784     16.250     12.499  
Totaal selectie 363.070 87.050 450.120 181.469 62.171 243.640 120.570 62.001 182.571
Aantal gewijzigde aangiften (inclusief aanslagen van ambtswege) Centrale selectie 30.359 35.745   32.666 22.918   32.912 24.491  
Lokale selectie   12.148     13.711     9.562  
Totaal selectie 30.359 47.893 78.252 32.666 36.629 69.295 32.912 34.053 66.965
Aantal aanslagen van ambtswege wegens afwezigheid van aangifte Centrale selectie 6.246 3.681   7.748 1.274   8.084 1.408  
Lokale selectie   0     0     115  
Totaal selectie 6.246 3.681 9.927 7.748 1.274 9.022 8.084 1.523  9.607
Totaal van de inkomstenverhogingen (inclusief aanslagen van ambtswege) in duizend euro Centrale selectie 321.883 1.451.907   409.954 1.481.471   514.646 1.520.041  
Lokale selectie   678.279     1.033.792     500.634  
Totaal selectie 321.883 2.130.186 2.452.069 409.954 2.515.263 2.925.217 514.646 2.020.675 2.535.321
Inkomstenverhogingen naar aanleiding van aanslagen van ambtswege door afwezigheid van aangifte (in duizend euro) Centrale selectie 178.810 96.219   260.144 85.191   270.682 83.604  
Lokale selectie   0     0     4.681  
Totaal selectie 178.810 96.219 275.029 260.144 85.191 345.335 270.682 88.285 358.967

De opgenomen controles hebben betrekking op een kalenderjaar (situatie op 31 december) en niet op een aanslagjaar. De controleactiviteiten in deze tabel zijn opgedeeld in twee categorieën 'Beheer' en 'Controle'.

De kolom 'Beheer' bevat alle activiteiten met betrekking tot het nazicht van de aangiften na de indiening.

De kolom 'Controle' bevat alle activiteiten met betrekking tot een grondiger nazicht.

De gecontroleerde dossiers worden ingedeeld volgens:

 • een centrale selectie
 • een lokale selectie.

De lijn 'Centrale selectie' bevat het aantal nazichten en controles die automatisch geselecteerd zijn op basis van filters en van een risicoanalyse. Het betreft dus de imperatieve en de indicatieve opdrachten die centraal aangeleverd worden aan de diensten.

De lijn 'Lokale selectie' bevat het aantal controles die geselecteerd zijn door de taxatiediensten zelf voor de aangiften die niet centraal geselecteerd werden. Het betreft dus de indicatieven opdrachten die door de taxatiediensten zelf geselecteerd worden.

1 Met 'Aangifte' bedoelen we hier alle ingediende aangiften (papier en elektronisch) en alle direct in de databank ingegeven encoderingen (aanslagen van ambtswege, ...).

* Voor het jaar 2014 hebben de gegevens in de kolom 'Beheer' betrekking op een periode van 12 maanden (situatie op 31.12.2014) en niet meer op een periode van 18 maanden (situatie op 30.06.2015) zoals vermeld in het jaarverslag 2014.

Het aantal aangiften behandeld in beheer is sterk gedaald sinds 2014. Dat hangt samen met de verplichting tot elektronische indiening van de aangiften. De uitrol van Biztax op dat moment heeft tijdelijk iets meer capaciteit gevraagd voor de ingave van bepaalde tabellen. Die capaciteit is geëvolueerd van 455 VTE in 2013 naar 528 VTE in 2015. Maar het gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen per rechtzetting ingevolge het beheer, is gestegen van ongeveer 10.000 euro in 2013 tot ongeveer 15.500 euro in 2015.

De vermindering van het aantal aangiften behandeld in controle wordt hoofdzakelijk verklaard door een gelijkaardige significante daling van het aantal medewerkers in de taxatiediensten. Deze diensten hebben niet als enige opdracht controles uitvoeren. Ze moeten ook prioritair instaan voor het beheer van de aangiften, het behandelen van geschillen en het verlenen van diensten. De beheersactiviteiten zijn het voorwerp geweest van een verregaande automatisering en de tijd nodig voor die activiteiten kan niet meer worden verminderd. Iedere daling van de personeelsbezetting vertaalt zich derhalve in een daling van de controlecapaciteit. Die controlecapaciteit is gedaald van 779 VTE in 2013 tot 584 VTE in 2015. Het gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen per rechtzetting is geëvolueerd van ongeveer 45.000 euro in 2013 naar ongeveer 60.000 euro per rechtzetting in 2015.

De AAFisc spant zich in om deze negatieve evolutie op te vangen door op de volgende twee factoren in te grijpen:

1) sinds een paar jaar heeft zij een nieuwe controlestrategie ingevoerd, gebaseerd op risicobeheer. Dit bestaat uit een prioritisering van centraal geselecteerde punctuele en gerichte controles die meestal minder tijd vereisen omdat de risico(s) geïdentificeerd zijn en ook een controleaanpak wordt opgesteld. Een ander, niet minder belangrijk effect van deze strategie, is een verhoogde gelijke behandeling van de belastingplichtigen van dezelfde doelgroep. Niet alleen wordt zo de garantie gegeven dat belastingplichtigen in gelijke omstandigheden dezelfde kans op controle krijgen, maar door de controleaanpak ook op dezelfde wijze worden behandeld.

2) tegelijkertijd heeft zij haar werkmethoden inzake het beheer geoptimaliseerd door een verdere automatisering van dit proces. Dit houdt enerzijds in dat door een verfijning van de validatieregels, de elektronisch ingediende aangiften minder fouten bevatten en dus ook minder tussenkomst vergen van een taxatieambtenaar. Anderzijds worden ook de filters die anomalieën detecteren - waardoor de aangiften geblokkeerd worden - geoptimaliseerd waardoor het beheer van de aangiften efficiënter wordt.

2.1.6 - Controle RPB

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/216-controle-rpb
Controle RPB
  Beheer 2013 Controle 2013 Algemeen totaal beheer + controle 2013 Beheer 2014* Controle 2014 Algemeen totaal beheer + controle 2014 Beheer 2015* Controle 2015 Algemeen totaal beheer + controle 2015
Totaal van de onderzochte aangiften1 Centrale selectie 89.420 4.918   35.570 3.175   18.851 2.920  
Lokale selectie   2.766     1.591     2.899  
Totaal selectie 89.420 7.684 97.104 35.570 4.766 40.336 18.851 5.819 24.670
Aantal gewijzigde aangiften (inclusief aanslagen van ambtswege) Centrale selectie 3.701 1.054   453 776   818 715  
Lokale selectie   1.270     916     1.055  
Totaal selectie 3.701 2.324 6.025 453 1.692 2.145 818 1.770 2.588
Aantal aanslagen van ambtswege wegens afwezigheid van aangifte Centrale selectie 1.724 23   163 9   419 2  
Lokale selectie   0     0     3  
Totaal selectie 1.724 23 1.747 163 9 172 419 5 424
Totaal van de inkomstenverhogingen (inclusief aanslagen van ambtswege) in duizend euro Centrale selectie 1.468 25.527   2.219 7.414   351 3.692  
Lokale selectie   21.754     6.522     12.167  
Totaal selectie 1.468 47.280 48.748 2.219 13.936 16.155 351 15.859 16.210
Inkomstenverhogingen naar aanleiding van aanslagen van ambtswege door afwezigheid van aangifte (in duizend euro) Centrale selectie 39 169   67 53   10 0  
Lokale selectie   0     0     89  
Totaal selectie 39 169 208 67 53 120 10 89 99

De opgenomen controles hebben betrekking op een kalenderjaar (situatie op 31 december) en niet op een aanslagjaar. De controleactiviteiten in deze tabel zijn opgedeeld in twee categorieën 'Beheer' en 'Controle'.

De kolom 'Beheer' bevat alle activiteiten met betrekking tot het nazicht van de aangiften na de indiening.

De kolom 'Controle' bevat alle activiteiten met betrekking tot een grondiger nazicht.

De gecontroleerde dossiers worden ingedeeld volgens:

 • een centrale selectie
 • een lokale selectie.

De lijn 'Centrale selectie' bevat het aantal nazichten en controles die automatisch geselecteerd worden op basis van filters en van een risicoanalyse. Het betreft dus de imperatieve en de indicatieve opdrachten die centraal aangeleverd worden aan de diensten.

De lijn 'Lokale selectie' bevat het aantal controles die geselecteerd worden door de taxatiediensten zelf voor de aangiften die niet centraal geselecteerd werden. Het betreft dus de indicatieve opdrachten die door de taxatiediensten zelf geselecteerd worden.

1 Met 'Aangifte' bedoelen we hier alle ingediende aangiften (papier en elektronisch) en alle direct in de databank ingegeven encoderingen (aanslagen van ambtswege, ...).

* Voor het jaar 2014 hebben de gegevens in de kolom 'Beheer' betrekking op een periode van 12 maanden (situatie op 31.12.2014) en niet meer op een periode van 18 maanden (situatie op 30.06.2015) zoals vermeld in het jaarverslag 2014.

De taxatiediensten hebben niet als enige opdracht controles uitvoeren. Ze moeten prioritair instaan voor het beheer van de aangiften, het behandelen van geschillen en het verlenen van diensten. De beheersactiviteiten zijn het voorwerp geweest van een verregaande automatisering en de tijd nodig voor die activiteiten kan niet meer worden verminderd. Iedere daling van de personeelsbezetting vertaalt zich derhalve in een daling van de controlecapaciteit.

De AAFisc spant zich in om deze negatieve evolutie op te vangen door op de volgende twee factoren in te grijpen:

1) sinds een paar jaar heeft zij een nieuwe controlestrategie ingevoerd, gebaseerd op risicobeheer. Dit bestaat uit een prioritisering van centraal geselecteerde punctuele en gerichte controles die meestal minder tijd vereisen omdat de risico(s) geïdentificeerd zijn en ook een controleaanpak wordt opgesteld. Een ander, niet minder belangrijk effect van deze strategie, is een verhoogde gelijke behandeling van de belastingplichtigen van dezelfde doelgroep. Niet alleen wordt zo de garantie gegeven dat belastingplichtigen in gelijke omstandigheden dezelfde kans op controle krijgen, maar door de controleaanpak ook op dezelfde wijze worden behandeld;

2) tegelijkertijd heeft zij haar werkmethoden inzake het beheer geoptimaliseerd door een verdere automatisering van dit proces. Dit houdt enerzijds in dat door een verfijning van de validatieregels, de elektronisch ingediende aangiften minder fouten bevatten en dus ook minder tussenkomst vergen van een taxatieambtenaar. Anderzijds worden ook de filters die anomalieën detecteren - waardoor de aangiften geblokkeerd worden - geoptimaliseerd waardoor het beheer van de aangiften efficiënter wordt.

2.1.7 - Controle BNI vennootschappen

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/217-controle-bni-vennootschappen
Controle BNI vennootschappen
  Beheer 2013 Controle 2013 Algemeen totaal beheer + controle 2013 Beheer 2014* Controle 2014 Algemeen totaal beheer + controle 2014 Beheer 2015 Controle 2015 Algemeen totaal beheer + controle 2015
Totaal van de onderzochte aangiften1 Centrale selectie 8.713 1.352   4.912 473   3.793 527  
Lokale selectie   83     318     258  
Totaal selectie 8.713 1.435 10.148 4.912 791 5.703 3.793 785 4.578
Aantal gewijzigde aangiften (inclusief aanslagen van ambtswege) Centrale selectie 109 347   229 85   133 111  
Lokale selectie   63     182     112  
Totaal selectie 109 410 519 229 267 496 133 223 356
Aantal aanslagen van ambtswege wegens afwezigheid van aangifte Centrale selectie 15 40   92 59   67 6  
Lokale selectie   0     0     3  
Totaal selectie 15 40 55 92 59 151 67 9 76
Totaal van de inkomstenverhogingen (inclusief aanslagen van ambtswege) in duizend euro Centrale selectie 12.915 8.863   11.557 4.675   17.133 58.878  
Lokale selectie   20.613     18.222     47.328  
Totaal selectie 12.915 29.476 42.391 11.557 22.897 34.454 17.133 106.206 123.339
Inkomstenverhogingen naar aanleiding van aanslagen van ambtswege door afwezigheid van aangifte (in duizend euro) Centrale selectie 4.078 1.732   2.767 1.727   3.193 1.276  
Lokale selectie   0     0     860  
Totaal selectie 4.078 1.732 5.809 2.767 1.727 4.494 3.193 2.136 5.329

De opgenomen controles hebben betrekking op een kalenderjaar (situatie op 31 december) en niet op een aanslagjaar. De controleactiviteiten in deze tabel zijn opgedeeld in twee categorieën 'Beheer' en 'Controle'.

De kolom 'Beheer' bevat alle activiteiten met betrekking tot het nazicht van de aangiften na de indiening.

De kolom 'Controle' bevat alle activiteiten met betrekking tot een grondiger nazicht.

De gecontroleerde dossiers worden ingedeeld volgens:

 • een centrale selectie
 • een lokale selectie.

De lijn 'Centrale selectie' bevat het aantal nazichten en controles die automatisch geselecteerd worden op basis van filters en van een risicoanalyse. Het betreft dus de imperatieve en de indicatieve opdrachten die centraal aangeleverd worden aan de diensten.

De lijn 'Lokale selectie' bevat het aantal controles die geselecteerd worden door de taxatiediensten zelf voor de aangiften die niet centraal geselecteerd werden. Het betreft dus de indicatieve opdrachten die door de taxatiediensten zelf geselecteerd worden.

1 Met 'Aangifte' bedoelen we hier alle ingediende aangiften (papier en elektronisch) en alle direct in de databank ingegeven encoderingen (aanslagen van ambtswege, ...).

* Voor het jaar 2014 hebben de gegevens in de kolom 'Beheer' betrekking op een periode van 12 maanden (situatie op 31.12.2014) en niet meer op een periode van 18 maanden (situatie op 30.06.2015) zoals vermeld in het jaarverslag 2014.

De taxatiediensten hebben niet als enige opdracht controles uitvoeren. Ze moeten prioritair instaan voor het beheer van de aangiften, het behandelen van geschillen en het verlenen van diensten. De beheersactiviteiten zijn het voorwerp geweest van een verregaande automatisering en de tijd nodig voor die activiteiten kan niet meer worden verminderd. Iedere daling van de personeelsbezetting vertaalt zich derhalve in een daling van de controlecapaciteit.

De AAFisc spant zich in om deze negatieve evolutie op te vangen door op de volgende twee factoren in te grijpen:

1) sinds een paar jaar heeft zij een nieuwe controlestrategie ingevoerd, gebaseerd op risicobeheer. Dit bestaat uit een prioritisering van centraal geselecteerde punctuele en gerichte controles die meestal minder tijd vereisen omdat de risico(s) geïdentificeerd zijn en ook een controleaanpak wordt opgesteld. Een ander, niet minder belangrijk effect van deze strategie, is een verhoogde gelijke behandeling van de belastingplichtigen van dezelfde doelgroep. Niet alleen wordt zo de garantie gegeven dat belastingplichtigen in gelijke omstandigheden dezelfde kans op controle krijgen, maar door de controleaanpak ook op dezelfde wijze worden behandeld.

2) tegelijkertijd heeft zij haar werkmethoden inzake het beheer geoptimaliseerd door een verdere automatisering van dit proces. Dit houdt enerzijds in dat door een verfijning van de validatieregels, de elektronisch ingediende aangiften minder fouten bevatten en dus ook minder tussenkomst vergen van een taxatieambtenaar. Anderzijds worden ook de filters die anomalieën detecteren - waardoor de aangiften geblokkeerd worden - geoptimaliseerd waardoor het beheer van de aangiften efficiënter wordt.

2.1.8 - Controle btw

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/218-controle-btw
Controle btw
  Beheer 2013 Controle 2013 Algemeen totaal beheer + controle 2013 Beheer 2014 Controle 2014 Algemeen totaal beheer + controle 2014 Beheer 2015 Controle 2015 Algemeen totaal beheer + controle 2015
Totaal aantal verificaties Centrale selectie 171.462 45.600   193.680 36.314   187.825 32.800  
Lokale selectie   10.094     9.767     12.350  
Totaal selectie 171.462 55.694 227.156 193.680 46.081 239.761 187.825 45.150 232.975
Aantal productieve verificaties1 Centrale selectie 151.276 23.076   184.778 20.180   180.461 15.729  
Lokale selectie   7.185     7.607     9.378  
Totaal selectie 151.276 30.261 181.537 184.778 27.787 212.565 180.461 25.107 205.568
Verhogingen van het omzetcijfer (in duizend euro) Centrale selectie 6.074 170.513   0 158.709   0 87.941  
Lokale selectie   112.498     56.285     111.437  
Totaal selectie 6.074 283.011 289.085 0 214.994 214.994 0 199.378 199.378
Bedrag van de nagevorderde btw (in duizend euro) Centrale selectie 923.191 142.659   758.487 137.891   723.609 104.842  
Lokale selectie   126.064     138.688     93.260  
Totaal selectie 923.191 268.723 1.191.914 758.487 276.579 1.035.066 723.609 198.102 921.711

De opgenomen controles hebben betrekking op een kalenderjaar (situatie op 31 december). De controleactiviteiten in deze tabel zijn opgedeeld in twee categorieën 'Beheer' en 'Controle'.

De kolom 'Beheer' bevat alle activiteiten met betrekking tot het nazicht van de aangiften na de indiening.

De kolom 'Controle' bevat alle activiteiten met betrekking tot een grondiger nazicht.

De gecontroleerde dossiers worden ingedeeld volgens:

 • een centrale selectie
 • een lokale selectie.

De lijn 'Centrale selectie' bevat het aantal nazichten en controles die automatisch geselecteerd worden op basis van filters en van een risicoanalyse. Het betreft dus de imperatieve en de indicatieve opdrachten die centraal aangeleverd worden aan de diensten.

De lijn 'Lokale selectie' bevat het aantal controles die geselecteerd worden door de taxatiediensten zelf voor de aangiften die niet centraal geselecteerd werden. Het betreft dus de indicatieve opdrachten die door de taxatiediensten zelf geselecteerd worden.

1 Een verificatie wordt inzake btw als productief beschouwd, indien er in te vorderen btw werd vastgesteld.

De stijging van het aantal nazichten in beheer in 2014 is veroorzaakt door de automatisering van de boetes voor niet indiening of laattijdige indiening van de klantenlistings en/of de intracommunautaire opgaven. Dankzij een een hogere compliance van de btw-plichtigen in 2015 zijn er dit jaar minder bijzondere rekeningen opgemaakt. Dat draagt bij aan de daling van het aantal nazichten in "Beheer" in 2015. Daarenboven is de capaciteit om het beheer van de aangifte te verzekeren geëvolueerd van 843 VTE in 2013 naar 495 VTE in 2015. Bovendien is het gemiddeld bedrag van de in te vorderen btw verminderd van ongeveer 6.000 euro in 2013 naar ongeveer 4.000 euro in 2015.

Het aantal aangifte nagekeken in "Controle" daalt voortdurend. Dat is niet verwonderlijk als we rekening houden met de controlecapaciteit waarover de administratie beschikt: die daalt van 509 VTE in 2013 naar slechts 387 VTE in 2015. Bovendien is het gemiddeld bedrag van de in te vorderen btw per rechtzetting geëvolueerd van ongeveer 8.900 euro in 2013 naar ongeveer 7.900 euro in 2015.

De taxatiediensten hebben niet als enige opdracht controles uitvoeren. Ze moeten prioritair instaan voor het beheer van de aangiften, het behandelen van geschillen en het verlenen van diensten. De beheersactiviteiten zijn het voorwerp geweest van een verregaande automatisering en de tijd nodig voor die activiteiten kan niet meer worden verminderd. Iedere daling van de personeelsbezetting vertaalt zich in een daling van de controlecapaciteit.

De AAFisc spant zich in om deze negatieve evolutie op te vangen door op de volgende twee factoren in te grijpen:

1) Sinds een paar jaar heeft de AAFisc een nieuwe controlestrategie ingevoerd, gebaseerd op risicobeheer. Dit bestaat uit een prioritisering van centraal geselecteerde punctuele en gerichte controles die meestal minder tijd vereisen omdat de risico(s) geïdentificeerd zijn en ook een controleaanpak wordt opgesteld. Een ander, niet minder belangrijk effect van deze strategie, is een verhoogde gelijke behandeling van de belastingplichtigen van dezelfde doelgroep. Niet alleen wordt zo de garantie gegeven dat belastingplichtigen in gelijke omstandigheden dezelfde kans op controle krijgen, maar door de controleaanpak ook op dezelfde wijze worden behandeld.

2) Tegelijkertijd heeft zij haar werkmethoden inzake het beheer geoptimaliseerd door een verdere automatisering van dit proces. Dit houdt enerzijds in dat door een verfijning van de validatieregels, de elektronisch ingediende aangiften minder fouten bevatten en dus ook minder tussenkomst vergen van een taxatieambtenaar. Anderzijds worden ook de filters die anomaliën detecteren geoptimaliseerd waardoor het beheer van de aangiften die daardoor geblokkeerd worden, efficiënter wordt.

2.1.9 - Resultaten van de aangekondigde controleacties in 2015 - inkomstenbelastingen

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/219-resultaten-van-de-aangekondigde-controleacties-2015-inkomstenbelastingen
Resultaten van de aangekondigde controleacties in 2015 - inkomstenbelastingen
  Controles die tot een inkomstenverhoging hebben geleid Totaal van de controles
In hoofde van belastingplichtigen In hoofde van derden Bedrag van de inkomstenverhogingen per ingevoerde aangifte
(B+C+D)/A
% van de aangiften die tot een inkomstenverhoging hebben geleid
A/E
Totaal van de ingevoerde aangiften3
E
Aantal gecontroleerde belastingplichtigen3
  Belasting Aantal ingevoerde aangiften2
A
Bedrag van de inkomstenverhogingen met akkoord
B
Bedrag van de inkomstenverhogingen zonder akkoord
C
Som van de inkomstenverhogingen
B+C
Bedrag van de inkomstenverhogingen in hoofde van derden
D
Misbruik grensarbeider -regeling PB 89 € 1.286.133,98 € 2.796.254,01 € 4.082.387,99   € 45.869,53 47 191 87 
BNI-NP 66 € 573.566,93 € 946.006,54 € 1.519.573,47   € 23.023,84 22 297 157
Werkelijke kosten bedrijfsleider PB 625 € 2.586.990,96 € 2.081.206,80 € 4.668.197,76   € 7.469,12 51 1.223 638
Indiciair PB 270 € 9.573.229,48 € 1.492.251,66 € 11.065.481,14   € 40.983,26 26 1.029 982
Omzet onderneming PB 4.258 € 27.536.183,86 € 3.368.789,38 € 30.904.973,24   € 7.258,10 75 5.712 2.905
VENB 4.289 € 37.537.490,16 € 7.452.963,54 € 44.990.453,70 € 10.032.711,51 € 12.828,90 65 6.612 3.350
Misbruik vennootschat VENB 3.514 € 80.498.337,85 € 16.407.447,09 € 96.905.784,94 € 14.139.310,52 € 31.600,77 77 4.560 2.316
Totaal   13.111 € 159.591.933,22 € 34.544.919,02 € 194.136.852,24 € 24.172.022,03 € 16.650,82 67 19.624 10.435

1 In april 2015 werden op de website van de FOD Financiën bepaalde controleacties proactief aangekondigd. Het doel was de belastingplichtigen aan te zetten om hun aangifteverplichting correct na te komen en hen aan te moedigen om hun situatie spontaan te regulariseren. Deze tabel bevat de resultaten van de controleacties met betrekking tot directe belastingen.

2 In de directe belastingen worden de controles gestatistikeerd op basis van het aantal gecontroleerde aangiften en niet op basis van het aantal gecontroleerde belastingplichtigen.

3 In de regel gaat een controle over meerdere aanslagjaren en dus over meerdere aangiften voor eenzelfde belastingplichtige. Het aantal aangiften is dus logischerwijze hoger dan het aantal belastingplichtigen.

Wat betreft de controleacties gaat het om de gevallen waar:

 • bepaalde factoren toelaten om te denken dat de belastingplichtige ten onrechte het fiscaal regime voor grensarbeiders genoten heeft (Misbruik grensarbeiderregeling)
 • de belastingplichtige als bedrijfsleider werkelijke beroepskosten afgetrokken heeft (Werkelijke kosten bedrijfsleider)
 • er een vermoeden is, op basis van tekenen of indiciën van welstand, dat de werkelijke inkomsten van de belastingplichtige hoger zijn dan deze die hij aangegeven heeft (Indiciair)
 • een winstmarge kleiner is dan de gebruikelijke winstmarge van vergelijkbare belastingplichtigen of een niet verklaarbare daling vertoont (Omzet onderneming)
 • een onderneming een beroep heeft gedaan op de vennootschapsstructuur met het oog op een fiscale optimalisatie ten bate van haar bedrijfsleider(s), van haar directe omgeving of van de groep (Misbruik vennootschap).

2.1.10 - Resultaten van de aangekondigde controleacties in 2015 - btw

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/2110-resultaten-van-de-aangekondigde-controleacties-2015-btw
Resultaten van de aangekondigde controleacties in 2015 - btw
  Productieve controles Totaal van de controles
  Belasting Aantal ingevoerde invorderingsorders
A
Bedrag van de omzetverhogingen
B
Bedrag van de in te vorderen belasting
C
Bedrag van de omzetverhoging per ingevoerde invorderingsorder
B/A
Bedrag van de in te vorderen belasting per ingevoerde invorderingsorder
C/A
% van de ingevoerde invorderingsorders die productief waren
A/D
Alle ingevoerde invorderingsorders2
D
Omzet onderneming btw 3.102 € 34.657.641,56  € 10.606.289,45 € 11.172,68 € 3.419,18 78 3.997
Btw-teruggave btw 4.878 € 7.088.853,91 € 31.748.964,22 € 1.453,23 € 6.508,60 31 15.492
Misbruik vennootschap btw 1.018 € 7.701.982,25 € 11.526.929,92 € 7.565,80 € 11.323,11 79 1.292
Stop btw btw 2.987 € 3.727.213,03 € 11.170.455,71 € 1.247,81 € 3.739,69 63 4.736
Totaal btw 11.985 € 53.175.690,75 € 65.052.639,30 € 4.436,85 € 5.427,84 47 25.517

1 In april 2015 werden op de website van de FOD Financiën bepaalde controleacties proactief aangekondigd. Het doel was de belastingplichtigen aan te zetten om hun aangifteverplichting correct na te komen en hen aan te moedigen om hun situatie spontaan te regulariseren. Deze tabel bevat de resultaten van de controleacties met betrekking tot btw.

2 In de btw is er één invorderingsorder per belastingplichtige, zelfs als dat betrekking heeft op meerdere jaren.

Wat betreft de controleacties gaat het om:

 • een winstmarge die kleiner is dan de gebruikelijke winstmarge van vergelijkbare belastingplichtigen of een niet verklaarbare daling vertoont (omzet onderneming)
 • er is een vermoeden dat de onderneming ten onrechte een btw-krediet teruggevraagd of geboekt heeft (Btw-teruggave)
 • een onderneming beroep gedaan heeft op de vennootschapsstructuur met als doel een fiscale optimalisatie ten bate van haar bedrijfsleider(s), van haar directe omgeving of van de groep (Misbruik vennootschap)
 • een onderneming heeft haar aan de btw onderworpen activiteiten stopgezet of ze is overgegaan van de btw-regeling met indiening van periodieke aangiften naar een btw-regeling zonder indiening van periodieke aangiften (Stop btw)