Ontvangsten door AA Douane en Accijnzen

3.3.1 - Geïnde bedragen na overtreding (in duizend euro)

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/331-geinde-bedragen-na-overtreding-duizend-euro
Geïnde bedragen na overtreding (in duizend euro)
  2013 2014 2015
Invordering van ontdoken belastingen Douanerechten 31.391,4 4.654,2 11.723,7
Accijnzen 4.575,2 9.946,2 3.322,7
Openingsbelasting 145,1 274,1 67,2
Vergunningsrecht 15,8 8,3 0,7
Btw 3.180,9 2.602,3 3.626,8
Boeten 33.642,0 33.682,8 11.135,6
Totaal 72.950,4 51.167,9 11.154,3

Het handelt over een inbreuk in douanematerie, accijnzen, Btw, transit en nationale belastingen.

Deze vaststellingen zijn hoofdzakelijk gedaan door de eerste-lijn-diensten van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, maar evenzeer, a posteriori, door de tweede-lijn-diensten.

3.3.2 - Totale ontvangsten door de AA Douane en Accijnzen (in euro)

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/332-totale-ontvangsten-door-de-aa-douane-en-accijnzen-euro
Totale ontvangsten door de AA Douane en Accijnzen (in euro)
  2013 2014 2015
Invoerrechten Landbouwbedragen 36.111.669 29.371.739 5.272.996
EU/EGKS en variabele rechten 1.941.882.269 2.084.265.934 2.410.369.921
Totaal invoerrechten1 1.977.993.938 2.113.637.673 2.415.642.920
Btw (geïnd ten bate van de AAFisc) Tabaksfabrikaten 682.096.537 739.781.139 741.455.701
Bij invoer 669.684.026 537.612.185 520.211.374
Andere 8.952.333 9.722.122 12.479.297
Totaal Btw (geïnd ten bate de AAFisc)2 1.360.732.896 1.287.115.446 1.274.146.373
Accijnzen Alcohols Accijnzen 30.449.070 30.761.529 32.338.651
Bijzondere accijnzen 241.280.779 260.823.067 285.719.467
Totaal accijnzen alcohol 271.729.849 291.584.569 318.058.118
Alcoholvrije dranken Accijnzen 57.645.125 57.104.050 55.587.612
Bieren Accijnzen 77.901.873 79.332.123 77.311.484
Bijzondere accijnzen 105.457.550 117.132.190 116.687.636
Totaal accijnzen bier 183.359.423 196.464.314 193.999.119
Gegiste vruchtendranken Accises - 470 805 155
Bijzondere accijnzen 131.492.082 139.499.136 147.619.287
Totaal accijnzen gegiste vruchtendranken 131.491.612 139.499.941 147.619.442
Mousserende gegiste dranken Accijnzen 1 575 323
Bijzondere accijnzen 77.142.094 85.189.243 92.210.151
Totaal mousserende gegiste dranken 77.142.095 85.189.818 92.210.475
Tussenproducten Accijnzen 15.059.121 13.920.997 13.777.699
Bijzondere accijnzen 11.019.701 11.621.352 12.485.392
Totaal tussenproducten 26.078.822 25.542.349 26.263.091
Koffie Accijnzen 14.995.467 14.732.430 14.236.558
Energieproducten en elektriciteit Accijnzen 2.006.513.137 2.061.422.066 2.134.614.495
Bijzondere accijnzen3 1.873.376.730 1.973.009.394 2.194.133.535
Totaal accijnzen energieproducten en elektriciteit 3.879.889.867 4.034.431.460 4.328.748.030
Tabaksfabrikaten Accijnzen 1.714.867.402 1.779.635.055  1.772.356.961
Bijzondere accijnzen4 - 433.380.073 -387.196.358  -371.679.920
Totaal accijnzen tabaksfabrikaten 1.281.487.329 1.392.438.697  1.400.677.041
Milieubelasting12 Accijnzen 649.751 76.513 70.561
Verpakkingsheffing5 Accijnzen 201.954.560 200.775.847 205.627.818
Milieuheffing9 Accijnzen9 13.620.626 12.859.062 1.230.940
Bijdrage op de energie6 Accijnzen6 337.097.441 325.170.659 342.742.862
Controleretributie huisbrandolie7 Accijnzen7 40.454.117 31.900.228 35.704.672
Totaal accijnzen11 6.517.596.084 6.807.769.963 7.162.776.340
Openingsbelasting8 142.958 119.207 98.665
Vergunningsrecht10 6.200 5.344 18.496
Diverse ontvangsten Fiscale ontvangsten 41.766.203 20.356.058 22.142.284
Niet-fiscale ontvangsten 5.063.291 3.071.643 3.164.683
Eurovignet geïnd ten bate van de Administratie van de
Directe Belastingen
0 0 0
Eurovignet A boeten 0 0 0

(1)Bedrag waarvan 75% werd afgestaan aan de EU.

Na aftrek van 49.559.393 EUR voor terugbetalingen.

(2)Na aftrek van 299.507 EUR voor terugbetalingen.

(3)Na aftrek van een (netto) bedrag van 9.756.400,49 EUR aan bijzondere
accijnzen gestort aan het G.H.Luxemburg in het kader van de BLEU-overeenkomst,
na aftrek van 184.296.002,62 EUR voor terugbetaling inzake beroepsdiesel, na
aftrek van 74.593.548,68 EUR voorafgenomen op de opbrengst van de accijnzen op
de verkoop van energieproducten en elektriciteit ter financiering van de
CREG-fondsen (Wet houdende diverse bepalingen - Hoofdstuk IV - Energie Art 63
en Art 64 (B.S. van 29 juli 2005)) en na aftrek van 22.066.071,91 EUR voor
terugbetalingen.

(4)Na aftrek van een (netto) bedrag van 2.439.100,12 EUR aan bijzondere
accijnzen gestort aan het G.H.Luxemburg in het kader van de BLEU-overeenkomst,
na aftrek van 858.586.060,01 EUR voorafgenomen op de opbrengst van de accijnzen
op de verkoop van tabaksfabrikaten en toegewezen aan de RSZ-globaal beheer en
aan het Fonds voor het financieel evenwicht in het sociaal statuut der
zelfstandigen en aan het RIZIV ten voordele van de verzekering voor
geneeskundige verzorging (Art. 66.33 van het toewijzingsfonds) en na aftrek van
een bedrag van 6.786.954,18 EUR voor terugbetalingen.

(5)Ingesteld op 01/04/2005 bij Wet van 30 december 2002 gewijzigd bij
programmawetten van 08/04/2003, 05/08/2003, 22/12/2003 en 27/12/2004 en na
aftrek van 130.000.000 EUR voorafgenomen op de opbrengst van de accijnzen en
van de met de accijnzen gelijkgestelde taksen en toegewezen aan het RIZIV ten
voordele van de verzekering voor geneeskundige verzorging (Wet van 20 juli 2005
Art. 13 verschenen in het Belgisch Staatsblad van 28/07/2005).

(6)Na aftrek van 5.951.663 EUR voor terugbetalingen.

(7)Na aftrek van 91.130 EUR voor terugbetalingen.

(8)Totaal bedrag geristorneerd aan de gewesten.

(9)Afgeschaft op 01/01/2015 bij de programmawet van 19 december 2014 (B.S.
van 29/12/2014).

(10)Afgeschaft op 14/06/2004 bij de Wet van 17 mei 2004 (B.S. van
04/06/2004).

(11)Na aftrek van 235.222.270 EUR voor terugbetalingen en na aftrek van
1.063.179.609 EUR als voorafneming.

(12)Afgeschaft op 01/01/2013 bij de Programmawet van 27 december 2012 (B.S.
van 31/12/2012).

Definities

De accijnzen zijn indirecte belastingen op het verbruik of gebruik van
bepaalde producten, zowel vervaardigd in het binnenland als afkomstig uit de
lidstaten van de Europese Unie of ingevoerd uit derde landen. Men onderscheidt
de (gewone) accijns, de bijzondere accijns, bovendien de bijdrage op de energie
(voor energieproducten en elektriciteit) en bovendien de controleretributie
(voor huisbrandolie). De totale accijnsbelasting is de som van deze
categorieën.

Men onderscheidt:

a. Accijnsgoederen die op communautair vlak geharmoniseerd zijn en die met
een (gewone) accijns voor de BLEU en een bijzondere accijns (en eventueel een
bijdrage op de energie en een controleretributie) waarvan de opbrengst
uitsluitend bestemd is voor België, belast worden; deze communautaire
accijnsgoederen zijn alcohol en alcoholhoudende dranken (zijnde bier, wijn,
andere gegiste dranken dan bier of wijn, tussenproducten en ethylalcohol),
energieproducten en elektriciteit en tabaksfabricaten;

b. Nationale accijnsproducten, die niet op communautair vlak geharmoniseerd
zijn en die belast worden met een (gewone) accijns waarvan de opbrengst
uitsluitend bestemd is voor België; deze nationale accijnsproducten zijn
alcoholvrije dranken en koffie.

De bijzondere accijns (of accises speciale) is het accijnstarief dat enkel
nationaal in België geldt (en dus niet in Luxemburg).

De openingsbelasting is een belasting die opgelegd werd aan de slijter van
gegiste dranken bij de opening of de overname van een slijterij. Zij werd
vastgesteld op basis van de jaarlijkse huurwaarde van de lokalen die tot
slijterij dienden en moest betaald worden voor de opening van de uitbating
van de slijterij.

Het vergunningsrecht was een belasting die jaarlijks verschuldigd was door
de uitbater van een drankgelegenheid waar sterke dranken ter plaatse werden
gebruikt. Zij werd betaald op basis van het afgesplitste gedeelte van het
kadastraal inkomen van de plaatsen en de lokaliteiten bestemd als
drankgelegenheid.