Fiscaliteit - PB - btw - VenB

3.6.1 - Overzicht van de aangiftegegevens in de PB - beroepsinkomsten - belastingplichtige en partner samen

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/361-overzicht-van-de-aangiftegegevens-de-pb-beroepsinkomsten-belastingplichtige-en-partner-samen
Overzicht van de aangiftegegevens in de PB - beroepsinkomsten - belastingplichtige en partner samen
Categorie Aanslagjaar 2012 - Toestand op 31/12/2015 Aanslagjaar 2013 - Toestand op 31/12/2015 Aanslagjaar 2014 - Toestand op 31/12/2015
Aantal gevallen Bedrag (in duizend euro) Gemiddeld bedrag (in duizend euro) Aantal gevallen Bedrag (in duizend euro) Gemiddeld bedrag (in duizend euro) Aantal gevallen Bedrag (in duizend euro) Gemiddeld bedrag (in duizend euro)
Gewone bezoldigingen 4.642.296 114.144.413 24,59 4.604.632 118.252.082 25,68 4.594.559 120.436.314 26,21
Werkelijke beroepskosten 155.164 776.262 5,00 144.320 736.357 5,10 130.766 687.055 5,25
Inhoudingen voor aanvullend pensioen 522.336 328.590 0,63 522.599 341.475 0,65 519.461 347.776 0,67
Bezoldigingen van bedrijfsleiders 365.018 12.356.158 33,85 376.550 13.287.291 35,29 381.656 13.638.141 35,73
Niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen 327.038 2.197.620 6,72 338.236 2.336.668 6,91 343.371 2.444.758 7,12
Andere beroepskosten 10.700 66.987 6,26 11.689 70.907 6,07 11.643 71.301 6,12
Inhoudingen voor aanvullend pensioen 3.663 9.056 2,47 3.734 8.772 2,35 3.342 7.995 2,39
Brutowinst 325.413 13.409.355 41,21 323.933 13.315.835 41,11 323.867 13.254.253 40,92
Beroepskosten 337.678 10.404.210 30,81 337.692 10.338.766 30,62 338.581 10.252.817 30,28
Baten 163.022 6.096.183 37,39 177.495 6.133.168 34,55 181.916 6.337.276 34,84
Sociale bijdragen 91.002 515.236 5,66 92.832 542.151 5,84 95.426 568.924 5,96
Andere werkelijke beroepskosten 115.662 2.398.894 20,74 116.435 2.401.758 20,63 117.640 2.416.243 20,54

3.6.2 - Overzicht van de aangiftegegevens in de PB - andere belastbare inkomsten - belastingplichtige en partner samen

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/362-overzicht-van-de-aangiftegegevens-de-pb-andere-belastbare-inkomsten-belastingplichtige-en
Overzicht van de aangiftegegevens in de PB - andere belastbare inkomsten - belastingplichtige en partner samen
  Aanslagjaar 2012 - Toestand op 31/12/2014  Aanslagjaar 2013 - Toestand op 31/12/2014 Aanslagjaar 2014 - Toestand op 31/12/2015
Aantal gevallen Bedrag (in duizend euro) Aantal gevallen Bedrag (in duizend euro) Aantal gevallen Bedrag (in duizend euro)
Niet geïndexeerd kadastraal inkomen (KI) van de eigen woning die de belastingplichtige zelf betrekt KI dat aan de onroerende voorheffing is onderworpen 2.054.838 1.252.877 1.886.728 1.159.582 1.695.549 1.046.137
Ki dat niet aan de onroerende voorheffing is onderworpen 6.244 3.717 6.063 3.713 6.114 3.409
Niet hierboven bedoelde belastbare inkomsten van in België gelegen onroerende goederen (niet geïndexeerd KI) Onroerende goederen gebruikt voor beroep van de belastingplichtige 189.886 128.283 185.420 126.404 182.630 125.984
Gebouwde onroerende goederen niet verhuurd, verhuurd aan natuurlijke personen die ze niet gebruiken voor hun beroep, of verhuurd aan een rechtspersoon die geen vennootschap is, met het oog op het ter beschikking stellen ervan als woning aan natuurlijke personen 771.298 734.410 819.546 770.335 873.023 804.348
Gronden, materieel en outillering niet verhuurd of verhuurd aan natuurlijke personen die ze niet voor hun beroep gebruiken 205.157 11.366 216.207 12.169 264.031 13.001
Onroerende goederen verhuurd overeenkomstig de pachtwetgeving voor land- of tuinbouwdoeleinden 73.600 24.398 73.567 24.264 74.534 23.686
Onroerende goederen verhuurd in andere omstandigheden dan deze bedoeld in de nrs 2 tot 4 hierboven Gebouwen 258.802 196.398 263.902 194.913 269.983 193.963
Gronden 11.962 1.899 11.834 1.869 11.542 1.676
Materieel en outillering 492 291 560 331 682 409
Betaalde intresten van hypothecaire leningen (met een minimumlooptijd van 10 jaar) die na 30.04.1986 en (in principe) voor 1.1.2005 zijn gesloten om in de Europese Economische Ruimte zijn enige woning te bouwen of in nieuwe staat, met heffing van de btw, te verwerven 308.681 358.296 280.726 308.661 250.245 242.795
zijn enige en bij het sluiten van de leningsovereenkomst sedert ten minste 15 of 20 jaar in gebruik zijnde woning geheel of gedeeltelijk te vernieuwen 65.600 48.106 59.935 42.708 53.773 34.232
van niet onder 1 hierboven bedoelde leningen die specifiek zijn aangegaan om onroerende goederen te verkrijgen of te behouden 1.188.458 2.315.909 1.132.106 2.249.602 1.081.768 2.074.830
Ontvangen onderhoudsuitkeringen niet gekapitaliseerde uitkeringen (werkelijk ontvangen bedrag) 52.001 223.013 49.549 219.486 46.497 210.495
uitkeringen die ingevolge een gerechtelijke beslissing met terugwerkende kracht 849 2.968 872 3.237 838 3.595
gekapitaliseerde uitkeringen (fictief jaarbedrag) 980 1.812 1.012 1.979 1.044 2.106

3.6.3 - Overzicht van de aangiftegegevens in de PB - aftrekbare bestedingen en uitgaven die recht geven op belastingverminderingen - belastingplichtige en partner samen

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/363-overzicht-van-de-aangiftegegevens-de-pb-aftrekbare-bestedingen-en-uitgaven-die-recht-geven-op
Overzicht van de aangiftegegevens in de PB - aftrekbare bestedingen en uitgaven die recht geven op belastingverminderingen - belastingplichtige en partner samen - Aanslagjaar 2013
  Aanslagjaar 2014 toestand op 31.12.2015
Aantal gevallen Bedrag in duizend euro)
Aftrekbare onderhoudsuitkeringen persoonlijke  208.789  748.221
verschuldigd door beide echtgenoten of wettelijk samenwonenden samen  4.713

16.976 

Interesten en kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen gesloten vanaf 1.1.2005 die in aanmerking komen voor de aftrek voor enige woning  1.382.749  3.766.380
Premies van individuele levensverzekeringen gesloten vanaf 1.1.2005 die in aanmerking komen voor de aftrek voor enige woning  169.760  73.360
van leningen gesloten van 1.1.2009 tot 31.12.2011 ter financiering van energiebesparende uitgaven  157.108  51.482
Premies van een individueel levensverzekeringscontract die in aanmerking komen voor de verhoogde vermindering voor het bouwsparen contracten afgesloten vanaf 1.1.1989  384.250  101.677
contracten afgesloten voor 1.1.1989  26.316  18.485
die in aanmerking komen voor de vermindering voor het lange termijnsparen contracten afgesloten vanaf 1.1.1989  891.514  775.401
contracten afgesloten voor 1.1.1989  144.904  117.945
Kapitaalafslossingen van hypothecaire leningen, aangegaan voor het verwerven of het (ver)bouwen van een woning die in aanmerking komen voor de verhoogde vermindering voor het bouwsparen leningen afgesloten vanaf 1.1.1989  969.622  2.288.762
leningen voor 1.1.1989 afgesloten m.b.t. een sociale woning  7.792  14.971
een middelgrote woning  5.938  12.340
die in aanmerking komen voor de vermindering voor het lange termijnsparen leningen afgesloten vanaf 1.1.1989  261.971  743.280
leningen voor 1.1.1989 afgesloten m.b.t. een sociale woning  749  1.731
een middelgrote woning  1.369  3.581
Aftrekbare giften 727.394 208.248
Voor belastingvermindering in aanmerking komend bedrag van de uitgaven voor kinderoppas 568.136 365.499
Niet door subsidies gedekt gedeelte van de uitgaven voor het onderhoud en de retauratie van niet verhuurde, voor het publiek toegankelijke eigendommen die beschermd zijn overeenkomstig de wetgeving op het behoud van monumenten en landschappen of een gelijkaardige wetgeving in een andre lidstaat van de europese economische ruimte 1.075 4.457
Bezoldigingen van een huibediende 219 2.295
Betalingen voor pensioensparen  2.489.307  1.971.768
Stortingen voor het verwerven van nieuwe kapitaalaandelen van een in de Europese Economische Ruimte gevestigde vennootschap warin u wernemer bent of waarvan uw vennootschap-werkgeefster een (klein) dochteronderneming is  4.669  3.390
Betalingen gedaan voor prestaties in het kader van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA-cheques) 1. van 1.1.2013 tot 30.06.2013 20.248 6.286
2. van 1.7.2013 tot 31.12.2013 17.894 5.512
Betalingen gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques 1. van 1.1.2013 tot 30.06.2013 811.791 442.971
2. van 1.7.2013 tot 31.12.2013 812.223 396.313
In het kader van geregistreerde WINWINLENINGEN uitgeleende of ter beschikking gestelde bedragen die in aanmerking komen voor de jaarlijkse belastingvermindering (saldo) op 1.1.2013 2.835 81.085
op 31.12.2013 3.828 110.347
die in aanmerking komen voor de eenmalige belastingvermindering 46 508
In het kader van geregistreerde renovatieovereenskomsten ter beschikking gestelde bedragen op 1.1.2013 128 1.112
op 31.12.2013 241 1.605
(Belastingvermindering voor) energiebesparende uitgaven in een woning Indien uw uitgaven 1 enkele woning betreffen, vermeld hierna uw in 2013 betaalde uitgaven voor volgende werken 45.486 169.245
uw overgedragen verminderingen voor in 2012 betaalde uitgaven voor volgende werken die in het kader van één voor 28.11.2012 gesloten contract zijn uitgevoerd aan die woning de vervanging of het onderhoud van stookketels 26.315  52.679
de plaatsing van dubbele beglazing
de isolatie van daken
de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatie door middel van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling
een energie-audit van de woning
de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie 13.879 36.747 
de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie 1.739  4.188 
de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking
uw overgedragen verminderingen voor in 2011 betaalde uitgaven voor volgende werken aan die woning de vervanging of het onderhoud van stookketels 41.782 102.338 
de plaatsing van dubbele beglazing
de isolatie van daken
de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatie door middel van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling
een energie-audit van de woning
de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie  47.535 136.344 
de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie  3.224

 

8.087 

 

de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking
uw overgedragen verminderingen voor in 2010 betaalde uitgaven voor volgende werken aan die woning de vervanging of het onderhoud van stookketels 12.617

 

35.002

 

de plaatsing van dubbele beglazing
de isolatie van daken
de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatie door middel van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling
een energie-audit van de woning
de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie 6.065 20.811
de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie 1.029

 

2.815

 

de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking
Indien uw uitgaven meer dan 1 woning betreffen het aantal woningen waarop uw uitgaven betrekking hebben  2.708  
het totale bedrag van de belastingverminderingen waarop u voor aanslagjaar 2014 aanspraak maakt en dat volgens de wet in aanmerking kan komen voor de omzetting in een terugbetaalbaar belastingkrediet  1.595  3.807
niet in aanmerking kan komen voor de omzetting in een terugbetaalbaar belastingkrediet  1.550  4.164
Belastingverminderingen voor lage energiewoningen  1233 509 
passiefwoningen  418 342 
nulenergiewoningen  347  633
Belastingvermindering voor de vernieuwing van een woning > 15 jaar gelegen in een zone voor positief grootstedelijk beleid1    
Belastingvermindering voor de vernieuwing van een woning verhuurd via een sociaal verhuurkantoor  851  1.022
Belastingvermindering voor de uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen inbraak of brand  135.240  39.873
Belastingvermindering voor de verwerving van obligaties uitgeven door de 'Caisse d'investissements de Wallonie1    
Belastingvermindering voor de verwerving van aandelen van erkende ontwikkelingsfondsen belastingvermindering voor aandelen verworven in 2013  2.549  426
terugname van de voorheen werkelijk verkregen belastingvermindering ingevolge de vervroegde overdracht van aandelen in 2013  35  3
Belastingvermindering voor uitgaven voor de verwerving van een nieuwe elektrische personenauto, auto voor dubbel gebruik of minibus1    
motorfiets of driewieler  438  506
vierwieler  71  92
Belastingvermindering voor uitgaven voor de installatie van een oplaadpunt voor elektrische voertuigen aan de buitenkant van een woning1    

1 Vanaf aanslagjaar 2014 is deze belastingvermindering afgeschaft.

Overzicht van de aangiftegegevens in de PB - aftrekbare bestedingen en uitgaven die recht geven op belastingverminderingen - belastingplichtige en partner samen - Aanslagjaar 2012
  Aanslagjaar 2013 Toestand op 31.12.2015
Aantal gevallen Bedrag (in duizend euro)
Aftrekbare onderhoudsuitkeringen persoonlijke  213.821  761.320
verschuldigd door beide echtgenoten of wettelijk samenwondenden samen  4.954  17.007
Interesten en kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen gesloten vanaf 1.1.2005 die in aanmerking komen voor de aftrek voor enige woning  1.268.863  3.354.417
Premies van individuele levensverzekeringen gesloten vanaf 1.1.2005 die in aanmerking komen voor de aftrek voor enige woning  172.499  72.400
Van leningen gesloten van 1.1.2009 tot 31.12.2011 ter financiering van energiebesparende uitgaven  163.159  60.526
Premies van een individueel levensverzekeringscontract die in aanmerking komen voor de verhoogde vermindering voor het bouwsparen contracten afgesloten vanaf 1.1.1989  453.675

 

 113.526
contracten afgesloten voor 1.1.1989  31.005  21.434
die in aanmerking komen voor de vermindering voor het lange termijnsparen contracten afgesloten vanaf 1.1.1989  940.783  768.177
contracten afgesloten voor 1.1.1989  160.149  126.932
Kapitaalsaflossingen van hypothecaire leningen, aangegaan voor het verwerven of het (ver)bouwen van een woning die in aanmerking komen voor de verhoogde vermindering voor het bouwsparen leningen afgesloten vanaf 1.1.1989  1.062.944  2.443.276
leningen voor 1.1.1989 afgesloten m.b.t. een sociale woning  10.621  20.605
een middelgrote woning  7.962  16.361
die in aanmerking komen voor de vermindering voor het lange termijnsparen leningen afgesloten vanaf 1.1.1989  250.015  695.675
leningen voor 1.1.1989 afgesloten m.b.t. een sociale woning  996  2.174
een middelgrote woning  1.580  4.520
Aftrekbare giften 644.914 170.620
Voor belastingvermindering in aanmerking komend bedrag van de uitgaven voor kinderoppas 562.396 360.858
Niet door subsidies gedekt gedeelte van de uitgaven voor het onderhoud en de retauratie van niet verhuurde, voor het publiek toegankelijke eigendommen die beschermd zijn overeenkomstig de wetgeving op het behoud van monumenten en landschappen of een gelijkaardige wetgeving in een andre lidstaat van de europese economische ruimte 1.133 3.965
Bezoldigingen van een huibediende 215 2.273
Betalingen voor pensioensparen  2.454.157  1.890.501
Stortingen voor het verwerven van nieuwe kapitaalaandelen van een in de Europese Economische Ruimte gevestigde vennootschap waarin u wernemer bent of waarvan uw vennootschap-werkgeefster een (klein)dochteronderneming is  5.392  3.813
Betalingen gedaan voor prestaties in het kader van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA-cheques)  28.424  14.744
Betalingen gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques  885.459  867.857
In het kader van geregistreerde WINWINLENINGEN uitgeleende of ter beschikking gestelde bedragen die in aanmerking komen voor de jaarlijkse belastingvermindering (saldo) op 1.1.2012 1.956 53.682
op 31.12.2012 2.706 77.247
die in aanmerking komen voor de eenmalige belastingvermindering 68 765
In het kader van geregistreerde renovatieovereenskomsten ter beschikking gestelde bedragen op 1.1.2012 130 1.132
op 31.12.2012 213 1.514
(Belastingvermindering voor) energiebesparende uitgaven in een woning Indien uw uitgaven 1 enkele woning betreffen, vermeld hierna uw in 2012 betaalde uitgaven voor volgende werken werken uitgevoerd in het kader van een voor 28.11.2011 gesloten contract aan die woning, die op 31 december van het jaar van de aanvang van de werken nog geen 5 jaar in gebruik genomen was de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie 7.086 63.107
de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie 2.089 13.997
de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking
aan die woning, die op 31 december van het jaar van de aanvang van de werken 5 jaar of langer in gebruik genomen was de vervanging of het onderhoud van stookketels 148.834 369.678
de plaatsing van dubbele beglazing
de isolatie van daken, muren en vloeren
de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatie door middel van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling
een energie-audit van de woning
de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie 19.309 214.154
de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie 2.769 18.754
de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking
werken uitgevoerd in het kader van een vanaf 28.11.2011 gesloten contract, aan die woning, die op 31 december van het jaar van de aanvang van de werken 5 jaar of langer in gebruik genomen was 25.840 97.155
uw overgedragen verminderingen voor in 2011 betaalde uitgaven voor volgende werken aan die woning, die op 31 december van het jaar van de aanvang der werken jaar of langer in gebruik genomen was de vervanging of het onderhoud van stookketels 120.705 274.057
de plaatsing van dubbele beglazing
de isolatie van daken
de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatie door middel van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling
een energie-audit van de woning
de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie 108.699 411.252
de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie 6.166 16.015
de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking
uw overgedragen verminderingen voor in 2010 betaalde uitgaven voor volgende werken aan die woning, die op 31 december van het jaar van de aanvang der werken jaar of langer in gebruik genomen was de vervanging of het onderhoud van stookketels 34.160 86.080
de plaatsing van dubbele beglazing
de isolatie van daken
de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatie door middel van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling
een energie-audit van de woning
de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie 18.789 59.095
de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie 2.034 5.264
de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking
uw overgedragen verminderingen voor in 2009 betaalde uitgaven voor volgende werken aan die woning, die op 31 december van het jaar van de aanvang der werken jaar of langer in gebruik genomen was de isolatie van daken, muren en vloeren 794 2.574
de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie 7.398 21.803
de vervanging of het onderhoud van stookketels 6.792 19.280
 de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie
de plaatsing van een andere uitrusting voor geother­mische energieopwekking
 de plaatsing van dubbele beglazing
de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatie door middel van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling
een energie-audit van de woning
Indien uw uitgaven meer dan 1 woning betreffen het aantal woningen waarop uw uitgaven betrekking hebben 7.072 0
het totale bedrag van de belastingvermindering waarop u voor aanslagjaar 2013 aanspraak maakt en dat volgens de wet in aanmerking kan komen voor de omzetting in een terugbetaalbaar belastingkrediet 5.561 14.744
niet in aanmerking kan komen voor de omzetting in een terugbetaalbaar belastingkrediet 2.793 10.107
Belastingvermindering voor lage energiewoningen  1.442  689
passiefwoningen  384  308
nulenergiewoningen  311  593
Belastingvermindering voor de vernieuwing van een woning > 15 jaar gelegen in een zone voor positief grootstedelijk beleid  506  380
Belastingvermindering voor de vernieuwing van een woning verhuurd via een sociaal verhuurkantoor  1.000  877
Belastingvermindering voor de beveiliging van een woning tegen inbraak of brand eigenaar, bezitter, erfpachter of vruchtgebruiker  131.579

 

 40.852

 

 

huurder
Belastingvermindering voor de verwerving van obligaties uitgeven door de 'Caisse d'investissements de Wallonie'  11.513  881
Belastingvermindering voor de verwerving van aandelen van erkende ontwikkelingsfondsen belastingvermindering voor aandelen verworven in 2012  1.996  317
terugname van de voorheen werkelijk verkregen belastingvermindering ingevolge de vervroegde overdracht van aandelen in 2012  21  3
Belastingvermindering voor uitgaven voor de verwerving van een nieuwe elektrische personenauto, auto voor dubbel gebruik of minibus  506  1.568
motorfiets of driewieler  333  355
vierwieler  68  104
Belastingvermindering voor uitgaven voor de installatie van een oplaadpunt voor elektrische voertuigen aan de buitenkant van een woning  56  12

 

 

 

 

Overzicht van de aangiftegegevens in de PB - aftrekbare bestedingen en uitgaven die recht geven op belastingverminderingen - belastingplichtige en partner samen - Aanslagjaar 2012
  Aanslagjaar 2012 Toestand op 31.12.2014
Aantal gevallen Bedrag (in duizend euro)
Aftrekbaar onderhoudsuitkeringen persoonlijke  217.368  754.431
verschuldigd door beide echtgenoten of wettelijk samenwonenden samen  5.758  18.922
Interesten en kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen gesloten vanaf 1.1.2005 die in aanmerking komen voor de aftrek voor enige woning  1.137.967  2.883.486
Premies van individuele levensverzekeringen gesloten vanaf 1.1.2005 die in aanmerking komen voor de aftrek voor enige woning  176.708  79.509
Van leningen gesloten vanaf 1.1.2009 ter financiering van energiebesparende uitgaven  135.784  35.547
Premies van een individueel levensverzekeringscontract die in aanmerking komen voor de verhoogde vermindering voor het bouwsparen contracten afgesloten vanaf 1.1.1989  525.188  128.935
contracten afgesloten voor 1.1.1989  36.066  24.388
die in aanmerking komen voor de vermindering voor het lange termijnsparen contracten afgesloten vanaf 1.1.1989  990.606  767.738
contracten afgesloten voor 1.1.1989  176.234  135.605
Kapitaalsaflossingen van hypothecaire leningen, aangegaan voor het verwerven of het (ver)bouwen van een woning die in aanmerking komen voor de verhoogde vermindering voor het bouwsparen leningen afgesloten vanaf 1.1.1989  1.157.886  2.616.313
leningen voor 1.1.1989 afgesloten m.b.t. een sociale woning  13.694  25.890
een middelgrote woning  9.784  19.272
die in aanmerking komen voor de vermindering voor het lange termijnsparen leningen afgesloten vanaf 1.1.1989  238.965  648.786
leningen voor 1.1.1989 afgesloten m.b.t. een sociale woning  1.272  2.697
een middelgrote woning  1.747  4.415
Aftrekbare giften aan in art. 104, 3°, a) en b) WIB 92 bedoelde instellingen 105.819 17.768
andere 607.687 151.949
Aftrekbaar bedrag van de uitgaven voor opvang van kinderen 555.582 346.990
Niet door subsidies gedekt gedeelte van de uitgaven voor het onderhoud en de retauratie van niet verhuurde, voor het publiek toegankelijke eigendommen die beschermd zijn overeenkomstig de wetgeving op het behoud van monumenten en landschappen of een gelijkaardige wetgeving in een andre lidstaat van de europese economische ruimte 840 4.769
Bezoldigingen van een huibediende 226 2.328
B etalingen voor pensioensparen  2.433.492  1.826.339
Stortingen voor het verwerven van nieuwe kapitaalaandelen van een in de Europese Economische Ruimte gevestigde vennootschap waarin u wernemer bent of waarvan uw vennootschap-werkgeefster een (klein)dochteronderneming is  5.367  3.666
Betalingen gedaan voor prestaties in het kader van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA-cheques)  30.085  16.286
Betalingen gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques  825.236  760.201
In het kader van geregistreerde WINWINLENINGEN uitgeleende of ter beschikking gestelde bedragen die in aanmerking komen voor de jaarlijkse belastingvermindering (saldo) op 1.1.2011 1.227 31.320
op 31.12.2011 1.825 50.702
die in aanmerking komen voor de eenmalige belastingvermindering 88 608
In het kader van geregistreerde renovatieovereenskomsten ter beschikking gestelde bedragen op 1.1.2011 239 1.086
op 31.12.2011 374 1.322
(Belastingvermindering voor) energiebesparende uitgaven - aanslagjaar 2012 Indien uw uitgaven 1 enkele woning betreffen, vermeld hierna uw in 2011 betaalde uitgaven voor volgende werken aan die woning, die bij de aanvang der werken nog geen 5 jaar in gebruik genomen was de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie 16.257 191.035
de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie 5.941 36.293
de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking
5 jaar of langer in gebruik genomen was de vervanging of het onderhoud van stookketels 574.133 2.029.827
de plaatsing van dubbele beglazing
de isolatie van daken, muren en vloeren
de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatie door middel van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling
een energie-audit van de woning
de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie 124.258 1.929.075
de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie 8.889 64.951
de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking
uw overgedragen verminderingen voor in 2010 betaalde uitgaven voor volgende werken aan die woning, die bij de aanvang der werken 5 jaar of langer in gebruik genomen was de vervanging of het onderhoud van stookketels 120.312 230.272
de plaatsing van dubbele beglazing
de isolatie van daken, muren en vloeren
de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatie door middel van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling
een energie-audit van de woning
de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie 38.925 158.549
de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie 4.032 9.917
de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking
uw overgedragen verminderingen voor in 2009 betaalde uitgaven voor volgende werken aan die woning, die bij de aanvang der werken 5 jaar of langer in gebruik genomen was de isolatie van daken, muren en vloeren 2.321 6.133
de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie 26.559 75.740
de vervanging of het onderhoud van stookketels 18.522 46.080
de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie
de plaatsing van een andere uitrusting voor geother­mische energieopwekking
de plaatsing van dubbele beglazing
de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatie door middel van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling
een energie-audit van de woning
 Indien uw uitgaven meer dan 1 woning betreffen het aantal woningen waarop uw uitgaven betrekking hebben 18.272 1
het totale bedrag van de belastingvermindering waarop u voor aanslagjaar 2012 aanspraak maakt en dat volgens de wet in aanmerking kan komen voor de omzetting in een terugbetaalbaar belastingkrediet 15.980 45.867
niet in aanmerking kan komen voor de omzetting in een terugbetaalbaar belastingkrediet 6.164 22.046
Belastingvermindering voor lage energiewoningen  1.352  494
passiefwoningen  336  254
nulenergiewoningen  295  474
Belastingvermindering voor de vernieuwing van een woning > 15 jaar gelegen in een zone voor positief grootstedelijk beleid  1.296  802
Belastingvermindering voor de vernieuwing van een woning verhuurd via een sociaal verhuurkantoor  865  720
Belastingvermindering voor de beveiliging van een woning tegen inbraak of brand eigenaar, bezitter, erfpachter, vruchtgebruiker  166.421  44.919
huurder  5.915  1.722
Belastingvermindering voor de verwerving van obligaties uitgeven door de 'Caisse d'investissements de Wallonie'  11.593  887
Belastingvermindering voor de verwerving van aandelen van erkende ontwikkelingsfondsen belastingvermindering voor aandelen verworven in 2011  1.590  259
terugname van de voorheen werkelijk verkregen belastingvermindering ingevolge de vervroegde overdracht van aandelen in 2011 9 0
Belastingvermindering voor uitgaven voor de verwerving van een nieuwe elektrische personenauto, auto voor dubbel gebruik of minibus  361  526
motorfiets of driewieler  274  226
vierwieler  19  20
Belastingvermindering voor uitgaven voor de installatie van een oplaadpunt voor elektrische voertuigen aan de buitenkant van een woning  21  4

3.6.4 - Samenvatting van de btw-aangiften

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/364-samenvatting-van-de-btw-aangiften
Samenvatting van de btw-aangiften
Rooster Aangegeven handelingen 2012 2013 2014 2015****
0 Handelingen onderworpen aan het nultarief * 74.237.345 74.858.761 81.039.488  87.799.522
1 Handelingen onderworpen aan de belasting van 6% 125.472.787 176.640.383 173.134.891  130.948.729
2 Handelingen onderworpen aan de belasting van 12% 5.780.687 6.058.713 6.463.678  6.574.584
3 Handelingen onderworpen aan de belasting van 21% 445.929.511 402.151.605 421.073.785  415.335.529
44 Diensten waarvoor de buitlenlandse btw verchuldigd is door de medecontractant 37.703.419 40.160.511 41.989.388  43.071.508
45 Handelingen waarvoor de btw door de medecontractant moet worden voldaan ** 72.705.608 75.065.977 74.623.214  76.039.361
46 Intracommunautaire leveringen en daarmee gelijkgestelde handelingen 257.031.425 273.784.824 268.327.591  265.258.551
47 Uitvoeren naar niet EU-lidstaten, in het buitenland verrichte handelingen en andere vrijgestelde handelingen. Leveringen met installatie of montage in een andere lidstaat en verkopen op afstand 427.720.047 397.882.496 413.084.920  395.635.875
48 Credietnota's met betrekking tot handelingen bedoeld in rooster 46 26.185.189 26.204.062 27.746.563  18.895.498
49 Credietnota's met betrekking tot andere uitgaande handelingen 221.994.897 138.339.768 145.739.549  84.782.552
54 Verschuldigde belastingen op de in roosters 0, 1, 2 en 3 aangegeven handelingen 101.863.066 95.790.357 99.592.533  95.868.365
55 Verschuldigde belastingen ingevolge intracommunautaire verwervingen en daarmee gelijkgestelde handelingen 49.144.314 48.899.341 47.030.087  47.362.378
56 Verschuldigde belastingen op de aan de aangever door bepaalde medecontractanten verstrekte goederen en diensten 26.892.077 28.144.375 29.877.435

 30.153.230

57 Verschuldigde belastingen ingevolge invoer van goederen uit niet EU-lidstaten met verlegging van de heffing naar het binnenland 7.851.021 8.029.845 8.650.718  10.463.644
59 Aftrekbare btw 160.365.216 147.842.443 150.784.927  154.540.857
61 Herzieningen - verschuldigde belastingen *** 3.043.706 3.293.983 2.453.641  4.122.548
62 Herzieningen - aftrekbare belastingen *** 2.751.620 3.317.287 2.483.032  4.099.970
63 Terug te storten btw ingevolge ontvangen credietnota's 13.284.755 3.273.275 3.255.503  3.344.884
64 Teruggave btw ingevolge uitgaande credietnota's 13.569.130 10.302.382 11.218.522  6.538.783
71 Saldo van de aan de Staat verschuldigde belasting 40.093.267 40.212.519 40.628.739  41.121.505
72 Saldo van de door de Staat verschuldigde belasting 14.721.660 14.243.454 14.255.335  14.986.067
81 Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 835.253.174 802.443.597 881.083.161  825.999.207
82 Diensten, diverse goederen en andere 262.590.409 298.703.048 267.252.181  281.373.623
83 Bedrijfsmiddelen 46.074.491 40.446.669 42.832.692  45.423.945
84 Credietnota's met betrekking tot de handelingen bedoeld in rooster 86 18.974.704 14.887.349 13.546.717  14.164.694
85 Credietnota's met betrekking tot de overige inkomende handelingen 108.116.251 55.647.411 50.114.552  50.105.987
86 Intracommunautaire verwervingen van goederen en daarmee gelijkgestelde handelingen 223.662.849 227.710.837 219.523.469  213.123.637
87 Handelingen met betrekking tot werk in onroerende staat en daarmee gelijkgestelde handelingen waarvoor de aangever gehouden is tot betaling van de belasting, goederen verzonden vanuit een andere lidstaat naar België in geval van verkopen op afstand of van 173.978.351 182.056.499 194.406.277  206.062.484
88 Intracommunautaire diensten met verlegging van heffing 39.682.248 40.741.174 43.528.556  48.828.157
91 Voorschotten betaald voor de handelingen van de maand december 629.113 559.661 632.971  614.282

* Verkopen van tabaksfabrikaten, recuperatieproducten, periodieke publicaties, dagbladen en sinds 2010 de vrijgestelde handelingen die geen recht op aftrek.

** Bevat onder meer de werken in onroerende staat, de ermee gelijkgestelde handelingen en de andere handelingen waarvoor de medecontractant van de aangever de belasting moet betalen, voor zover die medecontractant een btw-belastingplichtige is die tot het indienen van periodieke btw-aangiften gehouden is.

*** Onvoldoende heffingen, belasting waarvan de aangever teruggave kan verkrijgen, herzieningen van de aftrek en andere regularisaties.

**** De cijfers voor 2015 zijn nog voorlopig.

3.6.5 - VenB - overzicht van de evolutie van de belastbare grondslag (in duizend euro)

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/365-venb-overzicht-van-de-evolutie-van-de-belastbare-grondslag-duizend-euro
VenB - overzicht van de evolutie van de belastbare grondslag (in duizend euro)
  Aanslagjaar 2011 Aanslagjaar 2012 Aanslagjaar 2013 Aanslagjaar 2014
1ste bewerking: Winst van het belastbaar tijdperk Belastbare gereserveerde winst Aangroei 40.175.649 46.741.279 41.851.272  
Opneming -88.464.775 -83.727.016 -82.483.576  
Verworpen uitgaven 47.874.656 63.149.878 46.794.816  
Belastbaar bedrag uitgekeerde winst 66.610.726 52.107.146 68.974.570  
Totaal resultaat van het belastbare tijdperk 66.196.256 78.271.286 75.137.082  
Positief resultaat (winst van het belastbaar tijdperk) 87.896.529 96.352.057 91.488.536  
Negatief resultaat (verlies van het belastbaar tijdperk) -21.700.273 -18.080.771 -16.351.454  
Werkelijk resultaat uit de zeescheepvaart waarvoor de winst wordt vastgesteld op basis van de tonnage 444.495 143.198 10.289  
Werkelijk resultaat uit activiteiten waarvoor de winst niet wordt vastgesteld op basis van de tonnage 65.751.761 78.128.088 75.126.793  
Positief resultaat (winst van het belastbaar tijdperk) 87.448.516 96.093.304 91.368.071  
Negatief resultaat (verlies van het belastbaar tijdperk) -21.696.756 -17.965.216 -16.241.279  
Bestanddelen van het resultaat waarop de aftrekbeperking van toepassing is Verkregen abnormale of goedgunstige voordelen en verkregen financiële voordelen of voordelen van alle aard 85.438 147.737 62.814  
Niet-naleving investeringsverplichting of onaantastbaarheidsvoorwaarde met betrekking tot de investeringsreserve 5.259 5.262 9.718  
Werknemersparticipatie 87.662 43.914 99.593  
Subtotaal 178.359 196.912 172.125  
Opneming bepaalde vrijgestelde reserves en meerwaarden   26.694 219.137  
Kapitaal- en interestsubsidies in het kader van de steun aan de landbouw 12.982 16.846 16.488  
Totaal 191.341 240.453 407.750  
Resterend resultaat 65.560.419 77.886.722 74.739.043  
Positief resterend resultaat 87.265.059 95.879.472 91.034.589  
Negatief resterend resultaat -21.704.640 -17.992.750 -16.295.546  
2de bewerking: Indeling van het resterend resultaat volgens oorsprong Belgisch oorsprong Positief resultaat (winst van het belastbaar tijdperk) 85.695.137 94.056.179 89.405.960  
Negatief resultaat (verlies van het belastbaar tijdperk) -21.787.264 -15.680.383 -16.110.752  
Bij verdrag Positief resultaat (winst van het belastbaar tijdperk) 1.569.955 1.823.422 1.628.703  
Negatief resultaat (verlies van het belastbaar tijdperk) -522.176 -2.484.754 306.843  
3de bewerking: Aftrek van de winsten vrijgesteld bij verdrag Winsten vrijgesteld bij verdrag -1.569.955 -1.823.422 -1.628.703  
Saldo 85.695.137 94.056.179 89.405.960  
Niet-belastbare bestanddelen Vrijgestelde giften -29.367 -29.202 -28.479  
Vristellling bijkomend personeel uitvoer- integrale kwaliteitszorg -415 -297 -264  
Vrijstelling bijkomend personeel K.M.O. -27.038 -28.083 -22.427  
Vrijstelling winst Coordinatiecentrum -744.460      
Vrijstelling stagebonus -512 -238 -368  
Andere niet-belastbare bestanddelen -1.384.238 -16.293.118 -602.348  
Totaal aftrekbaar -2.186.030 -16.350.937 -653.885  
Beperkt tot -2.134.922 -207.879 -649.511  
Saldo 83.560.215 93.848.300 88.756.450  
4de bewerking: DBI- en VRI-aftrek Definitief belaste inkomsten en vrijgestelde roerende inkomsten -26.053.111 -32.290.385 -29.774.401  
Saldo 57.507.105 61.557.915 58.982.049  
5de bewerking: Aftrek voor octrooi-inkomsten Aftrek voor octrooi-inkomsten -763.651 -584.956 -1.017.339  
Saldo 56.743.454 60.972.959 57.964.710  
6de bewerking: Aftrek voor risicokapitaal Aftrek voor risicokapitaal -19.434.483 -21.932.820 -16.608.761  
Saldo 37.308.971 39.040.138 41.355.949  
7de bewerking: Aftrek van vorige verliezen Aftrek van vorige verliezen -5.067.744 -4.689.284 -5.874.448  
Saldo 32.241.228 34.350.855 35.481.502  
8de bewerking: Investeringsaftrek -250.468 -277.004 -269.946  
Winst uit zeescheepvaart, vastgesteld op basis van de tonnage 8.099 8.031 6.038  
Forfaitaire winsten art. 342, § 3, WIB 92 219.072 217.973 247.863  
Belastbare grondslagen (incl. bestanddelen van het resultaat waarop de aftrekbeperking van toepassing is, winst uit zeescheepvaart, vastgesteld op basis van de tonnage en forfaitaire winsten art. 342, § 3, WIB 92) 32.396.289 34.496.767 35.637.581  
Belastbaar tegen het gewoon tarief 31.937.931 34.737.332 35.056.995  
Verrichtingen bedoeld in artikel 216 WIB 92 belastbaar aan 19,5%        
Verrichtingen bedoeld in artikel 216 WIB 92 belastbaar aan 16,5% 467.407 116.545 97.174  
Belastbaar tegen verlaagd tarief opneming bepaalde vrijgestelde reserves en meerwaarden     383.388  
belastbaar aan 25 % (AJ 2012) meerwaarden op aandelen   5.501 83.537  
Kapitaal- en interestsubsidies in het kader van de steun aan de landbouw belastbaar aan 5% 12.982 16.846 16.488  

1 De in de tabel vermelde gegevens voor de onderscheiden aanslagjaren zijn niet integraal vergelijkbaar gezien het opgenomen aantal zendingen verschilt.

Voor de aanslagjarren 2011 en 2012 weerhoudt de tabel de definitief gekende resultaten na 43 zendingen  

Voor het aanslagjaar 2013 weerhoudt de tabel de actueel gekende resultaten na 37 zendingen.

Voor het aanslagjaar 2014 de gegevens zijn niet beschikbaar