AA Patrimoniumdocumentatie

1.3.1 - Afgeleverde kadastrale uittreksels en onlineraadplegingen van de kadastrale documentatie

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/131-afgeleverde-kadastrale-uittreksels-en-onlineraadplegingen-van-de-kadastrale-documentatie
Afgeleverde kadastrale uittreksels en onlineraadplegingen van de kadastrale documentatie
  2013 2014 2015
Aantal afgeleverde papieren kadastrale uittreksels 575.049 549.141 492.821
Aantal raadplegingen kadastrale uittreksels 620.554 774.383 1.124.289
Ontvangsten in euro uit afgeleverde papieren kadastrale uittreksels 5.805.446 5.187.336 5.052.388
Ontvangsten in euro uit raadplegingen kadastrale uittreksels 1.954.745 2.439.306 3.541.510
Totaal ontvangsten in euro 7.760.191 7.626.642 8.593.898

De AAPD levert tegen betaling en onder bepaalde voorwaarden, uittreksels, inlichtingen en kopieën uit haar kadastrale documentatie.

Uittreksels die vooral worden afgeleverd, zijn: uittreksels uit de kadastrale legger, totale of gedeeltelijke kopieën van het perceelsplan, lijsten van namen en adressen van eigenaars van percelen vermeld op planuittreksels of mutatieschetsen, uittreksels uit oude processen-verbaal van afpaling neergelegd in de archieven en kopieën van bepaalde statistieken.

Het kadastraal plan kan gratis online worden geraadpleegd met de toepassing CadGIS viewer.

1.3.2 - Aantal eigenaars

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/132-aantal-eigenaars
Aantal eigenaars
  2013 2014 2015
Aantal eigenaars 7.362.204 7.459.893 5.909.561

Op basis van het cijfer 2015 lijkt het alsof het aantal eigenaars gedaald is. De verklaring voor de daling moet echter gezocht worden in een andere berekeningswijze. Tot en met 2014 werden eigenaars die percelen bezaten in verschillende gemeenten meerdere keren geteld. Vanaf 2015 wordt iedereen die eigenaar is maar één keer geteld.

1.3.3 - Totale bedragen van kadastraal inkomen (in miljoen euro)

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/133-totale-bedragen-van-kadastraal-inkomen-miljoen-euro
Totale bedragen van kadastraal inkomen (in miljoen euro)
Type KI 2013 2014 2015
Belastbaar 7.095 7.145 7.187
Niet belastbaar 1.185 1.219 1.255
Globaal 8.280 8.364 8.443
Gewoon gebouwd 6.027 6.102 6.174

Globaal KI = belastbaar KI + onbelastbaar KI

Belastbaar KI = KI volgens de rol bestemd voor de inning van de onroerende voorheffing

Gewoon gebouwd: gebouwd ander dan nijverheid gebouwd en materieel en outillage gebouwd (bv: percelen met woonhuis, buildings, boerderijen)

1.3.4 - Aantal kadastrale inkomens per type percelen

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/134-aantal-kadastrale-inkomens-type-percelen
Aantal kadastrale inkomens per type percelen
Type perceel 2013 2014 2015
Gewoon gebouwd 5.507.773 5.597.275 5.692.160
Nijverheid gebouwd 145.146 147.072 148.395
Materieel en outillage gebouwd 62.766 62.842 63.359
Gewoon ongebouwd 4.324.210 4.313.161 4.351.823
Nijverheid ongebouwd 18.744 18.737 18.780
Materieel en outillage ongebouwd 493 548 566

Gewoon gebouwd: gewoon gebouwd onroerend goed, ander dan nijverheid gebouwd
en materieel en outillage gebouwd (bv.: percelen met woonhuis, buildings,
boerderijen).

Nijverheid gebouwd: nijverheidsgebouw (of eventueel ambacht of handel met
outillage) (bv.: cementfabriek, steenbakkerij, speelgoedfabriek,
kledingfabriek, meubelfabriek, hoogoven).

Materieel en outillage gebouwd: op een gebouwd perceel geplaatst materieel
en outillage (bv.: pyloon, silo, gazometer).

Gewoon ongebouwd: gewoon ongebouwd onroerend goed, ander dan nijverheid
ongebouwd en materieel en outillage ongebouwd (bv.: gronden, terreinen,
weilanden, begraafplaatsen, boomgaarden, wallen, sportterreinen, parken).

Nijverheid ongebouwd: ongebouwde nijverheidsgrond (of eventueel handel met
outillage) (bv.: industriële terreinen, groeve, mijnen, spoorweg).

Materieel en outillage ongebouwd: op een ongebouwd perceel geplaatst
materieel en outillage (bv.: decanteringsbekken, reservoir of bekken in open
lucht).

1.3.5 - Aantal verzonden notificatiebulletins van kadastraal inkomen

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/135-aantal-verzonden-notificatiebulletins-van-kadastraal-inkomen
Aantal verzonden notificatiebulletins van kadastraal
inkomen
Notificatiebulletin 2013 2014 2015
Automatisch aangemaakt 185.049 180.106 180.800
Manueel aangemaakt 2.697 2.230 1.993
Totaal 187.746 182.336 182.793

De tabel geeft de evolutie van het aantal verstuurde bulletins weer en maakt
daarbij onderscheid tussen de bulletins die automatisch worden opgemaakt en de
bulletins die door een fout of een bezwaarschrift manueel worden opgemaakt.

Definitie

Een notificatiebulletin is een brief die naar een eigenaar wordt verstuurd
om hem zijn kadastraal inkomen mee te delen.

1.3.6 - Aantal bezwaarschriften tegen het kadastrale inkomen als gevolg van de kennisgeving van het kadastrale inkomen

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/136-aantal-bezwaarschriften-tegen-het-kadastrale-inkomen-als-gevolg-van-de-kennisgeving-van-het
Aantal bezwaarschriften tegen het kadastraal inkomen als gevolg van de kennisgeving van het kadastraal inkomen
Rubriek 2013 2014 2015
Betekend KI 198.058 201.559 79.2541
Bezwaarschriften tegen het KI 3.692 4.012 3.792
Behandelde bezwaarschriften 3.911 4.379 3.825
Arbitrages 13 1 0

1 Tot eind april 2015

1.3.7 - Aantal bezwaarschriften tegen de onroerende voorheffing als gevolg van de kennisgeving van het kadastrale inkomen

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/137-aantal-bezwaarschriften-tegen-de-onroerende-voorheffing-als-gevolg-van-de-kennisgeving-van-het
Aantal bezwaarschriften tegen de onroerende voorheffing als gevolg van de kennisgeving van het kadastraal inkomen
Rubriek 2013 2014 2015
Bezwaarschriften in behandeling op 1 januari 10.713 9.511 8.472
Nieuwe bezwaarschriften 17.189 17.865 19.649
Uitgebrachte adviezen 18.391 18.995 16.509
Bezwaarschriften in behandeling op 31 december 9.511 8.472 11.632

1.3.8 - Aantal andere bezwaren dan tegen het kadastrale inkomen en de onroerende voorheffing als gevolg van de kennisgeving van het kadastrale inkomen

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/138-aantal-andere-bezwaren-dan-tegen-het-kadastrale-inkomen-en-de-onroerende-voorheffing-als-gevolg
Aantal andere bezwaren dan tegen het kadastraal inkomen en de
onroerende voorheffing als gevolg van de kennisgeving van het kadastraal
inkomen
Rubriek 2013 2014 2015
Bezwaarschriften in behandeling op 1 januari 2.322 1.974 1.848
Nieuwe bezwaarschriften 12.648 13.501 12.326
Uitgebrachte adviezen 12.996 13.648 10.804
Bezwaarschriften in behandeling op 31 december 1.974 1.848 3.375

De andere bezwaarschriften dan die tegen het betekend kadastraal inkomen en
de onroerende voorheffing, zijn bezwaarschriften ingediend door de
administratie Opmetingen & Waarderingen zelf (de directie of de controle).
Het gaat hoofdzakelijk om bezwaarschriften over mutatiefouten, het bedrag van
het definitief kadastraal inkomen of de economische vrijstelling van een
goed.

1.3.9 - Activiteiten inzake de hypothecaire formaliteiten in 2015

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/139-activiteiten-inzake-de-hypothecaire-formaliteiten-2015
Activiteiten inzake de hypothecaire formaliteiten in 2015
Gewest Gescande documenten Gedigitaliseerde documenten Gerealiseerde transacties
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7.148 45.458 56.299
Vlaams Gewest 41.600 346.808 439.895
Waals Gewest 24.604 188.629 245.487
Totaal 73.352 580.895 741.681

Om aan iedereen ter kennis te worden gebracht (tegenstelbaar te zijn aan derden) vereisen bepaalde akten een speciale openbaarmaking: de hypothecaire openbaarmaking. Die kan drie vormen aannemen:

  1. de overschrijving, meer bepaald de integrale fotokopie van de akte in de hypothecaire registers, zoals bijvoorbeeld de verkoopakte van een onroerend goed
  2. de inschrijving, of anders gezegd de fotokopie van een uittreksel van de akte zoals het borderel van een hypothecaire inschrijving
  3. de kantmelding: bijkomende informatie die in rand van ofwel een inschrijving, ofwel een overschrijving wordt vermeld, zoals bijvoorbeeld in het geval van een beslag op een onroerend goed.

Deze formaliteiten die voorheen door een manuele overschrijving werden uitgevoerd, worden sinds 2001 uitgevoerd via een scanning van de documenten, en sinds 1 april 2014 ook via digitaal ontvangen documenten.

De transacties slaan op het aantal rechtshandelingen die in de akten zijn opgenomen, wetende dat eenzelfde akte dus meerdere transacties kan bevatten, bijvoorbeeld een verkoop en een schenking.

1.3.10 - Aantal hypothecaire formaliteiten

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/1310-aantal-hypothecaire-formaliteiten
Aantal hypothecaire formaliteiten
Type stukken 2013 2014 2015
Gescande documenten 639.070 525.346 73.352
Gedigitaliseerde documenten   123.406 580.895
Gerealiseerde transacties 731.401 721.317 741.681

1.3.11 - Werkvolume inzake de hypothecaire formaliteiten

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/1311-werkvolume-inzake-de-hypothecaire-formaliteiten
Werkvolume inzake de hypothecaire formaliteiten
Verrichtingen 2013 2014 2015
Overschrijvingen 293.590 308.361 301.356
Inschrijvingen 193.947 203.822 231.209
Randvermeldingen 141.617 125.360 147.590
Totaal hypothecaire formaliteiten 629.154 637.543 680.155
Aanvragen om inlichtingen 659.886 673.261 731.088
Totaal 1.289.040 1.310.804 1.411.243

Deze tabel slaat op de statistieken van de onroerende hypotheken.

Wat de scheepshypotheken betreft, heeft de Administratie 42 binnenschepen en 15 zeeschepen, waarvan 2 in het rompbevrachtingsregister, geregistreerd.

De herfinanciering van hypothecaire kredieten en de hervorming van de woonbonus vanaf 2015 in het Vlaams Gewest zijn verantwoordelijk voor de stijging van het aantal inschrijvingen, randvermeldingen en de aanvragen om inlichtingen.

1.3.12 - Landmeterplannen

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/1312-landmeterplannen
Landmeterplannen
  2013 2014 2015
Aantal gecodeerde landmeterplannen 46.295 68.617 50.404

De plannen die de Administratie Opmetingen & Waarderingen verzamelt, worden gedigitaliseerd en in de database 'Landmeterplannen' gecodeerd. Die database bevat:

  • de afbakeningsplannen ontvangen in uitvoering van het KB dd 18/11/2013, tot aanvulling van de identificatieregels van onroerende goederen in een aan hypothecaire openbaarmaking onderworpen akte of stuk en tot regeling van de voorafgaande neerlegging van een plan bij de AAPD en van de aflevering door die algemene administratie van een nieuwe identificatie (PRECAD);
  • de plannen gehecht aan de akten en ontvangen van de administratie Rechtszekerheid;
  • de plannen opgesteld door de vroeger geconventioneerde landmeters-experten;
  • de plannen van particulieren en administraties verzameld bij terreinwerkzaamheden.

Ook de gegevens die de landmeters-experten, samen met hun plannen overmaken, worden in de database opgeslagen. Die gegevens maken het mogelijk om het kadastrale plan juist en snel bij te werken.

Op 31 december 2015 bevinden zich 1.508.758 plannen in de database.

1.3.13 - Aantal inkomende documenten inzake registratie

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/1313-aantal-inkomende-documenten-inzake-registratie
Aantal inkomende documenten inzake registratie
  2013 20141 2015
Akten ingeschreven in het repertorium van de notarissen 839.865 869.687 937.457
Geregistreerde administratieve akten 10.983 - 4.787
Geregistreerde onderhandse akten 676.100 - 535.598
Akten ingeschreven in het repertorium van de gerechtsdeurwaarders 2.203.175 2.020.643 2.045.371
Meegedeelde vonnissen (niet-geregistreerd) 18.236 - 17.212
Totaal 3.748.359 - 3.540.425

1 Door de ingrijpende reorganisaties bij de AAPD in 2014 en door de overdracht van de dienst van de belastingen naar het Vlaams Gewest (voor de geregionaliseerde registratie- en successierechten) beschikt de administratie niet over sluitende gegevens over het aantal:

  • geregistreerde administratieve akten
  • geregistreerde onderhandse akten
  • geregistreerde vonnissen en arresten

De talrijke en omvangrijke fusies van kantoren, de herverdeling van hun materiële bevoegdheden, de territoriale herschikking van hun ambtsgebieden en de verhuisbewegingen, maken dat het in de praktijk niet haalbaar is om deze gegevens correct samen te stellen. Bovendien gaat het hier om cijfers die worden geput uit manueel bijgehouden registers.

Het aantal akten ingeschreven in de repertoria van de notarissen kent een stijging van 67.770 eenheden, dat wil zeggen + 7,79 % in vergelijking met 2014. Het aantal akten ingeschreven in de repertoria van de gerechtsdeurwaarders is licht gestegen (1,22 %).

Definities

De administratieve akten zijn de akten die worden opgesteld door de administratieve overheden, bijvoorbeeld door de burgemeesters of de aankoopcomités.

Alle vonnissen en arresten moeten worden voorgelegd op het registratiekantoor. Ze moeten echter alleen geregistreerd worden als er een evenredig registratierecht op verschuldigd is. Het kan gaan om het evenredig “veroordelingsrecht” of het evenredig “titelrecht”. Het “titelrecht” is bijvoorbeeld verschuldigd omdat het vonnis of arrest de verkoop van een onroerend goed bekrachtigt. Vonnissen en arresten waarop geen evenredig registratierecht verschuldigd is worden niet geregistreerd en gewoon teruggegeven aan de rechtbank/het hof.

1.3.14 - Aantal inkomende documenten inzake successie

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/1314-aantal-inkomende-documenten-inzake-successie
Aantal inkomende documenten inzake successie
  2013 2014 2015
Oorspronkelijke aangifte van nalatenschap - belastbaar 71.122 63.382 27.060
Oorspronkelijke aangifte van nalatenschap - onbelastbaar 11.506 14.825 5.063
Totaal van de oorspronkelijke aangiften van nalatenschap 82.628 78.207 32.123
Bijvoeglijke of verbeterende aangiften van nalatenschap 35.885 33.212 13.874
Aangiften van vzw's 13.831 14.629 13.589
Totaal van de aangiften 132.344 126.048 59.586
Afgeleverde attesten erfopvolging 32.211 32.593 34.328
Totaal 164.555 158.641 93.914

Het aantal aangiften van nalatenschap is voor het jaar 2015 verminderd met 46.084 eenheden, hetzij - 58,93 %. De "Vlaamse Belastingdienst" heeft namelijk de dienst van de belasting overgenomen op 01/01/2015. De aangiften van nalatenschap voor een overledene die zijn fiscaal domicilie in Vlaanderen had, kunnen dus niet meer neergelegd worden bij de FOD Financiën.

Nochtans blijft de taks tot vergoeding der successierechten (cf. "Aangiften van vzw´s) een federale bevoegdheid en is de aflevering van de attesten van erfopvolging een burgerlijke federale bevoegdheid.

De berekening van de rechten en de attesten van erfopvolging

De aangiften van nalatenschap voor overledenen die hun fiscaal domicilie hadden in Brussel of Wallonië worden nog in de registratiekantoren behandeld aan de hand van de toepassing eSUCC. Via deze toepassing worden voor elke erfgenaam de successierechten, de boeten en interesten berekend.

Ook de attesten van erfopvolging worden afgeleverd via de toepassing eSUCC. Die attesten worden gratis door de administratie uitgereikt wanneer bepaalde voorwaarden vervuld zijn. Ze maken het mogelijk om bankrekeningen vrij te geven.

Definitie

Een oorspronkelijke aangifte van nalatenschap is de eerste aangifte die door de erfgenamen wordt ingediend. Zij is belastbaar wanneer zij aanleiding geeft tot de inning van successierechten en niet-belastbaar wanneer het netto actief minder of gelijk is aan het abattement dat bepaalde categorieën van erfgenamen kunnen genieten.

1.3.15 - Diverse statistieken inzake registratie en successie

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/1315-diverse-statistieken-inzake-registratie-en-successie
Diverse statistieken inzake registratie en successie
  2013 2014 2015
Aanvragen tot teruggave - registratie 22.558 18.628 5.984
Aanvragen tot teruggave - successie - 1.722 1.037
Aantal overlijdens 111.501 107.361 112.914
eSUCC CONSULT 128.553 158.413 175.602

Het aantal vragen tot teruggave van registratierecht is in 2015 gedaald met 12.644 eenheden, hetzij -67,88 %. De aanvragen tot teruggaven van successierecht dalen met 685 eenheden, hetzij -39,77 %. De "Vlaamse Belastingdienst" heeft namelijk de dienst van de belasting overgenomen op 01/01/2015. De aanvragen tot teruggave voor de geregionaliseerde Vlaamse registratie- en successierechten moeten dus niet meer ingediend worden bij de FOD Financiën.

Het aantal consultaties eSUCC CONSULT steeg in 2015 nog eens met 17.189 eenheden.

Definities
eSUCC CONSULT

Het personeel belast met de inning van de personenbelasting en de rekenplichtigen van de liggende gelden van de Thesaurie gebruikt de module "eSUCC CONSULT" om de duizenden teruggaven ten voordele van erfgenamen van een overleden belastingplichtige in goede banen te leiden.

Aantal overlijdens

Aantal overleden personen opgenomen in het referentiejaar in de toepassing eSUCC.

1.3.16 - Aantal huurcontracten ingegeven in de database

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/1316-aantal-huurcontracten-ingegeven-de-database
Aantal ingegeven huurcontracten in de database
  2013 2014 2015
Aantal ingegeven huurcontracten 225.827 194.804 257.692

Alle huurcontracten van onroerende goederen (waaronder gebouwen) gelegen in België zijn verplicht te registreren.

1.3.17 - Evolutie van de prijsindex van woningen voor het vierde kwartaal 2015

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/1317-evolutie-van-de-prijsindex-van-woningen-voor-het-vierde-kwartaal-2015
Evolutie van de prijsindex van woningen voor het vierde kwartaal 2015
Type goederen 2013 2014 2015
Appartementen 2,10 2,10 -
Villa's + huizen met 2 of 3 gevels 2,12 2,14 -

De index maakt het mogelijk om de prijsevolutie van de huizen en de appartementen te berekenen. De AAPD heeft het eerste kwartaal 2003 als referentieperiode gekozen omdat zij vanaf dan beschikt over volledige elektronische gegevens voor die berekeningen.

Voor 2015 konden de indexen niet worden berekend: het mathematisch model van de AAPD is gebaseerd op de output van de toepassing Cadnet/Loco die in de loop van 2015 werd vervangen door STIPAD. De verkopen waarvan de gegevens beschikbaar waren, zijn onvoldoende om een index te berekenen voor het gehele jaar.

1.3.18 - Gemiddelde effectieve verkoopprijzen van woningen volgens type en per Gewest in 2015 (in euro)

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/1318-gemiddelde-effectieve-verkoopprijzen-van-woningen-volgens-type-en-gewest-2015-euro
Gemiddelde effectieve verkoopprijzen van woningen volgens type en per Gewest in 2015 (in euro)
  Vlaams Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Waals Gewest
Appartementen 232.148,71 220.277,40 150.588,69
Huizen met 2 of 3 gevels 230.566,39 431.984,73 145.729,33
Villa's 355.113,25 1.013.595,95 250.463,33

Op basis van de op 25 mei 2016 beschikbare informatie lijken de prijzen sterk gestegen te zijn. De bovenstaande cijfers zijn echter niet definitief en geven enkel een indicatie van de tendens.

1.3.19 - Gemiddelde waarden van woningen volgens type en per Gewest in 2015 (in euro)

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/1319-gemiddelde-waarden-van-woningen-volgens-type-en-gewest-2015-euro
Gemiddelde waarden van woningen volgens type en per Gewest in 2015 (in euro)
  Vlaams Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Waals Gewest
Appartementen - - -
Huizen met 2 of 3 gevels - - -
Villa's - - -

Voor 2015 konden de gemiddelde waarden van alle woningen (zowel de verkochte als de niet verkochte) niet worden berekend: het mathematisch model van de AAPD is gebaseerd op de output van de toepassing Cadnet/Loco die in de loop van 2015 werd vervangen door STIPAD.

De verkopen waarvan de gegevens beschikbaar waren, zijn onvoldoende om een index te berekenen voor het gehele jaar.

1.3.20 - Mediane waarden van woningen volgens type en per Gewest in 2015 (in euro)

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/1320-mediane-waarden-van-woningen-volgens-type-en-gewest-2015-euro
Mediane waarden van woningen volgens type en per Gewest in 2015 (in euro)
  Vlaams Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Waals Gewest
Appartementen 175.000 180.000 135.000
Huizen met 2 of 3 gevels 207.500 350.000 130.000
Villa's 300.000 855.000 220.000

De mediane waarden werden berekend voor de verkochte woningen waarvan de gegevens beschikbaar waren.

De bovenstaande cijfers zijn niet definitief.

1.3.21 - Aantal verkopen per type woning, per Gewest en per prijsschijf in 2015

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/1321-aantal-verkopen-type-woning-gewest-en-prijsschijf-2015
Aantal verkopen per type woning, per Gewest en per prijsschijf in 2015
  Vlaams Gewest Brussels Hoofdstedelijke Gewest Waals Gewest
Appartementen Huizen Villa's Appartementen Huizen Villa's Appartementen Huizen Villa's
<= 50.000 219 264 80 150 8 2 151 1.218 186
50.001 - 100.000 1.059 1.622 159 612 17 0 733 4.415 522
100.001 - 150.000 2.867 3.924 462 1.820 46 1 1.099 5.800 1.256
150.001 - 200.000 3.010 5.906 1.275 1.679 148 1 706 3.832 2.009
200.001 - 250.000 1.697 5.309 1.811 1.054 307 0 310 1.421 1.741
250.001 - 300.000 897 3.632 1.989 732 410 3 121 651 1.341
300.001 - 350.000 437 1.823 1.651 385 373 3 50 319 753
350.001 - 400.000 261 848 1.197 249 290 2 23 147 429
400.001 - 450.000 180 366 732 138 226 5 24 60 283
450.001 - 500.000 97 229 484 84 179 7 11 38 172
>= 500.001 503 553 1.393 253 608 123 26 145 448
Totaal 11.227 24.476 11.233 7.156 2.612 147 3.254 18.046 9.140

Op basis van de op 25 mei 2016 beschikbare informatie lijkt de residentiële vastgoedmarkt sterk teruggevallen te zijn in volume.

De bovenstaande cijfers zijn echter niet definitief en geven enkel een indicatie van de spreidingen van de verkopen.

1.3.22 - Aantal verkopen per type woning en per prijsschijf in 2015

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/1322-aantal-verkopen-type-woning-en-prijsschijf-2015
Aantal verkopen per type woning en per prijsschijf in 2015
  Appartementen Huizen Villa's Alle types woningen
minder dan 50.000 520 1.490 268 2.278
50.001 - 100.000 2.404 6.054 681 9.139
100.001 - 150.000 5.786 9.770 1.719 17.275
150.001 - 200.000 5.395 9.886 3.285 18.566
200.001 - 250.000 3.061 7.037 3.552 13.650
250.001 - 300.000 1.750 4.693 3.333 9.776
300.001 - 350.000 872 2.515 2.407 5.794
350.001 - 400.000 533 1.285 1.628 3.446
400.001 - 450.000 342 652 1.020 2.014
450.001 - 500.000 192 446 663 1.301
meer dan 500.001 782 1.306 1.964 4.052
Totaal 21.637 45.134 20.520 87.291

Op basis van de op 25 mei 2016 beschikbare informatie lijkt de residentiële vastgoedmarkt sterk teruggevallen te zijn in volume.

De bovenstaande cijfers zijn echter niet definitief en geven enkel een indicatie van de spreidingen van de verkopen.

1.3.23 - Evolutie van het aantal verkochte woningen in 2015

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/1323-evolutie-van-het-aantal-verkochte-woningen-2015
Evolutie van het aantal verkochte woningen in 2015
  2012 2013 2014 2015
Aantal verkochte appartementen 28.551 27.406 30.773 24.469
Aantal verkochte huizen met 2 of 3 gevels 55.211 53.201 61.478 50.748
Aantal verkochte villa's 22.810 22.587 27.050 22.791

Op basis van de op 25 mei 2016 beschikbare informatie lijkt de residentiële vastgoedmarkt sterk teruggevallen te zijn in volume.

De bovenstaande cijfers zijn echter niet definitief en geven enkel een indicatie van de spreidingen van de verkopen.

1.3.24 - Aantal akten verleden door de aankoopcomités van onroerende goederen

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/1324-aantal-akten-verleden-door-de-aankoopcomites-van-onroerende-goederen
Aantal akten verleden door de aankoopcomités van onroerende goereren
Akten 2015
Vervreemdingen 97
Minnelijke verwervingen 92
Andere 181
Totaal 370
Definities

Aantal vervreemdingen = totaal aantal akten verkoop + vestiging zakelijk rechten.

Aantal minnelijke verwervingen = totaal aantal akten aankoop, aankoop onder voorbehoud, minnelijke onteigening, minnelijke onteigening onder voorbehoud van goedkeuring, gratis afstanden, ruil.

Andere = neerleggingsakten, volmachten, kwijtingen, handlichtingen...

1.3.25 - Aantal onteigeningsprocedures uitgevoerd door de aankoopcomités van onroerende goederen

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/1325-aantal-onteigeningsprocedures-uitgevoerd-door-de-aankoopcomites-van-onroerende-goederen
Aantal onteigeningsprocedures uitgevoerd door de aankoopcomités van onroerende goederen
Procedures 2015
Hangende onteigeningsprocedure op 1 januari 51
Nieuwe onteigeningsprocedures 8
Beëindigde procedures 0
Hangende onteigeningsprocedures op 31 december 59

1.3.26 - Aantal erfloze nalatenschappen

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/1326-aantal-erfloze-nalatenschappen
Aantal erfloze nalatenschappen
  2012 2013 2014 2015
Erfloze nalatenschappen behouden door de Staat 82 177 - 102
Erfloze nalatenschappen teruggegeven aan erfgenamen 8 8 - 10

Als de Staat er belang bij heeft, kan een erfloze nalatenschap worden opgevorderd. De Staat betaalt de successierechten zoals elke andere erfgenaam. Die rechten worden daarna overgemaakt aan de gewesten. Als er nog geen verjaring (30 jaar) is, kunnen de erfgenamen die zich later bekendmaken, op hun beurt de nalatenschap terugvorderen, ook als de Staat ze definitief in bezit heeft genomen.

Het referentiejaar is het jaar van het openvallen van de nalatenschappen.

1.3.27 - Producten van erfloze nalatenschappen (in euro)

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/1327-producten-van-erfloze-nalatenschappen-euro
Producten van erfloze nalatenschappen (in euro)
  2013 2014 2015
Netto-actief 19.706.595 - 16.669.300
Betaalde rechten aan de gewesten 5.720.804 - 1.554.388

Het netto-actief van de nalatenschappen kan schommelen als de administratie bijkomende activa of passiva ontdekt na de eerste neerlegging van de aangifte van nalatenschap.