AA Inning en Invordering

1.2.1 - Voorafbetaligen PB

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/121-voorafbetaligen-pb
Voorafbetalingen PB (in duizend euro)
  2013 2014 2015
Aantal belastingplichtigen 194.382 187.382  185.832
Aantal betalingen 360.551 355.378  348.481
Bruto-ontvangsten 1.551.672 1.530.735  1.576.900
Terugbetalingen-Ontheffingen 15.427 27.884  14.763
Netto-ontvangsten 1.536.245 1.502.851  1.562.137

1.2.2 - Voorafbetalingen RPB en VenB

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/122-voorafbetalingen-rpb-en-venb
Voorafbetalingen RPB en VenB (in duizend euro)
  2013 2014 2015
Aantal belastingplichtigen 107.231 104.626  105.254
Aantal betalingen 166.437 185.943  183.834
Bruto-ontvangsten 8.127.038 8.613.266  8.665.016
Terugbetalingen-Ontheffingen 203.997 144.471  131.681
Netto-ontvangsten 7.923.041 8.468.795  8.533.336

1.2.3 - Totaal voorafbetalingen PB + RPB + VenB

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/123-totaal-voorafbetalingen-pb-rpb-venb
Totaal voorafbetalingen PB + RPB + VenB (in duizend euro)
  2013 2014 2015
Aantal belastingplichtigen 303.613 292.008  291.086
Aantal betalingen 526.988 541.321  532.315
Bruto-ontvangsten 9.678.710 10.144.001  10.241.916
Terugbetalingen-Ontheffingen 219.424 172.355  146.444
Netto-ontvangsten 9.459.286 9.971.646  10.095.473

1.2.4 - DAVO - Aantal aanvragen tot tussenkomst

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/124-davo-aantal-aanvragen-tot-tussenkomst
DAVO - Aantal aanvragen tot tussenkomst
  2013 2014 2015
Aanvragen tot tussenkomsten 3.554 3.692 3.921

De DAVO is belast met de inning en invordering van het onderhoudsgeld en hun achterstallen. Daarnaast verleent hij voorschotten op onderhoudsgeld voor de kinderen.

De doelstelling van de inning en invordering bestaat uit het invorderen van de onbetaalde onderhoudsgelden maar ook uit het terugvorderen van de voorschotten verleend door de DAVO en vroeger door de OCMW's.

Het totaal aantal dossiers dat de DAVO behandeld heeft sedert zijn oprichting op 1 juni 2004, bedraagt 59.356. Dit aantal kan als volgt worden opgesplitst:

  • 45.173 DAVO-dossiers: dossiers die op rechtstreekse aanvraag door de schuldeisers werden geopend of als gevolg van de overdracht door de OCMW's voor de betaling van voorschotten
  • 14.183 dossiers 'schuldvorderingen van de Staat': dossiers waarin de DAVO gesubrogeerd is in de rechten van de OCMW's alleen voor de invordering van de voorschotten

Bij de OCMW's werden de voorschotten per kind toegekend terwijl de DAVO ze per dossier toekent. Een dossier kan dus betrekking hebben op meerdere begunstigde kinderen.

1.2.5 - DAVO - In te vorderen bedragen (in euro)

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/125-davo-te-vorderen-bedragen-euro
DAVO - In te vorderen bedragen
(in euro)
  2013 2014 2015
Achterstallen en voorschotten ( title="Dienst voor alimentatievorderingen ">DAVO + OCWM) 253.040.260 275.479.846 300.527.459
Bijzondere kosten 43.737 52.451 63.712
Werkingskosten title="Dienst voor alimentatievorderingen ">DAVO 25.060.683 27.689.029 31.033.007
Interesten 19.706.243 20.404.791 21.350.502
Totaal 297.850.923 323.626.117 352.974.680

Eind 2015 bedroegen de gecumuleerde in te vorderen bedragen 352.974.680 euro
inbegrepen de voorschotten die vroeger uitgekeerd werden door de OCMW's aan
begunstigden die geen beroep gedaan hebben op een aanvraag tot tussenkomst bij
de DAVO.

1.2.6 - DAVO - Geïnde bedragen (in euro)

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/126-davo-geinde-bedragen-euro
DAVO - Geïnde bedragen (in euro)
  2013 2014 2015
Geïnde bedragen in euro 16.346.370 18.367.849 19.971.083

In 2015 heeft de DAVO 19.971.083 euro geïnd, een verhoging van 8,37 % tegenover 2014. Deze verhoging is te verklaren doordat de DAVO sinds 2010, zonder formaliteiten, de teruggaven inzake belastingen van de debiteurs met schulden tegenover de DAVO kan compenseren.

1.2.7 - DAVO - Teruggegeven bedragen (in euro)

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/127-davo-teruggegeven-bedragen-euro
DAVO - Teruggegeven bedragen (in euro)
  2013 2014 2015
Achterstallen en lopende onderhoudsgelden 3.339.954 3.899.071 4.097.778
Interesten 423.387 454.135 491.492
Bijzondere kosten 4.511 864 8.702
Werkingskosten DAVO 963.676 1.094.773 1.236.780
Te veel ontvangen bedragen 367.919 443.341 555.587
Voorschotten DAVO 7.556.256 8.538.975 9.373.042
Voorschotten OCMW 1.133.481 1.075.799 969.238
Totaal 13.789.184 15.506.958 16.732.619

Toegekende voorschotten

Volgens de huidige wetgeving betaalt de DAVO enkel voorschotten op onderhoudsgeld ten voordele van kinderen voor zover de aanvrager voldoet aan een bepaalde inkomensgrens. Het bedrag van het voorschot is het bedrag van het vastgesteld onderhoudsgeld met een maximum van 175 euro per maand en per kind.

In 2015 heeft de DAVO 26.216.380,93 euro als voorschotten toegekend. Het gemiddelde maandelijkse voorschot per kind bedraagt 130,16 euro.