Algemene Administratie van de Inning en de Invordering

Nieuwe structuur in 2015
Algemene Administratie van de Inning en de Invordering
In 2015 maakte de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering (AAII) grote veranderingen door. Enerzijds werden de Teams Inning opgericht op 1 januari 2015, anderzijds zagen de Teams Invordering het levenslicht op 1 juli 2015. Naast deze structurele wijzigingen was 2015 ook het jaar dat een aantal projecten een succesvol vervolg kenden. Onder meer ging de dienst Debt Relationship Management (DRM) van start, kan AAII voortaan derdenbeslagen naar de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) elektronisch versturen en werd er een academische samenwerking opgezet om de compliance te verhogen.

Dichter bij de burgers

De operationele diensten van de AAII ondergingen in 2015 een grote verandering, met de bedoeling burgergerichter te worden. Het nadeel van de oude ontvangkantoren was dat ze georganiseerd waren volgens belastingtype. Daarom worden ze vervangen door polyvalente kantoren, samengesteld uit teams gespecialiseerd in ofwel inning ofwel invordering voor alle verschillende belastingen van rechtspersonen en natuurlijke personen. De Teams Inning, die van start gingen op 1 januari 2015, werden verantwoordelijk voor alle terugbetalingen. Dit zowel voor directe belastingen, btw als niet-fiscale invordering (bv. onderhoudsgeld). Ook staan ze onder meer in voor het beheer van de bedrijfsvoorheffing. Op 1 juli 2015 gingen dan ook de Teams Invordering van start, die instaan voor de invordering van zowel directe belastingen als btw. Sinds deze zomer moet een belastingplichtige zich slechts wenden tot één invorderingskantoor voor al zijn schulden, zowel op het vlak van directe belastingen als btw. Er zijn Teams Invordering respectievelijk voor rechtspersonen en voor natuurlijke personen.

Samen met de Teams Inning werd op 1 januari 2015 de Dienst Debt Relationship Management (DRM) opgericht binnen het Inningscentrum van de AAII in Brussel. Deze dienst neemt telefonisch contact op met belastingplichtigen die een betaalachterstand hebben voor bedrijfsvoorheffing en/of btw. Zij worden geselecteerd op basis van datamining. De dienst DRM geeft een laatste kans aan de schuldenaars om hun belastingen te betalen zonder extra kosten of tussenkomst van het Team Invordering. (Zie tabellen 2.2.5 en 2.2.6.)

Er werden in 2015 ook twee infocenters opgericht, in Luik en Charleroi. Er waren al infocenters in Brussel (sinds 2009) en Antwerpen (sinds 2012). Deze diensten vormen het eerste aanspreekpunt voor de burgers. Alle informatie over de materie van de AAII, attesten en andere documenten kunnen via deze infocenters worden gevraagd.

Het project ‘E-deduction’

Het project ‘E-deduction’ (interview lezen) maakte het mogelijk om de fiscale derdenbeslagen van de directe belastingen elektronisch te versturen naar de verschillende Vakantiefondsen. Dit project kwam er op initiatief van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV). Het zal uitgebreid worden naar btw en ook beschikbaar worden voor andere openbare of privé-instellingen. Voor de start van dit project werden de beslagen via aangetekende brieven verstuurd naar de verschillende Vakantiefondsen om de inhoudingen op de vakantiegelden uit te voeren. Sinds de implementatie op 17 maart 2015 van dit project worden ze automatisch overgemaakt. Op deze manier nemen het aantal papieren documenten en de kosten van de aangetekende zendingen af. Dit levert een besparing op van 574.000 euro per jaar.

Het project ‘Nudging’

In 2015 ging de AAII een samenwerking aan met de Belgische professoren Jan-Emmanuel De Neve en Johannes Spinnewijn die respectievelijk doceren aan Ofxord University en Londen School of Economics. Met hun academische expertise staan ze de AAII bij in het project Nudging (behavioural economics). Door een nudge (‘een duwtje in de rug’), worden de belastingplichtigen overtuigd om compliant te zijn en dus hun belastingen te betalen. De eerste doelstelling van deze samenwerking was de aanmaningen personenbelasting herschrijven. Dit proefproject ging eind 2015 van start. Tijdens het proefproject werden negen verschillende versies van de aanmaning personenbelasting verstuurd. In de loop van 2016 zal het proefproject verder geëvalueerd worden en onderzocht worden welke van deze versies het beste werkt. De tweede doelstelling is ook andere brieven te herschrijven en nudges toe te passen.

Verbeteringen van de interne toepassingen

Verder was 2015 ook het jaar waarin een aantal toepassingen werden uitgebreid met nieuwe functionaliteiten. Vooral aan de toepassing Stiron, de brontoepassing voor de invordering van btw, en de toepassing First, voor de invordering van de niet-fiscale schulden, werd veel aandacht besteed. Er werd ook een toepassing in gebruik genomen om de interne controle te verbeteren en er werd rekening gehouden met voorstellen hierover van het Rekenhof en de Federale Ombudsman.

Ten slotte nam de AAII in 2015 de voorbereidende stappen richting de digitalisering van de papieren dossiers, onder de naam ‘maximaal digitaal’. Enerzijds zullen zowel de documenten die in de huidige papieren dossiers zitten worden gescand. Anderzijds zullen de nieuwe documenten meteen digitaal worden opgeslagen. De eerste fase in het project bestond uit de opbouw van twee ‘boomstructuren’ (één voor inning en één voor invordering) in de servers, waar de opslag van de documenten zal gebeuren. Het doel van deze ‘boomstructuren’ is om de gedigitaliseerde documenten gestructureerd op te slaan. Hierdoor kunnen ze gemakkelijk teruggevonden worden via zoeksleutels. In 2016 zal de scanning van de documenten van start gaan. Dit heeft ook een meerwaarde voor de burgers: de documenten zullen beschikbaar worden op MyMinfin en burgers zullen er dus gemakkelijker toegang toe krijgen.