Algemene Administratie van de Fiscaliteit

Een jaar gericht op de reorganisatie van de diensten en taken en op de toegenomen samenwerking met de stakeholders
Algemene Administratie van de Fiscaliteit
In 2015 heeft de Algemene Administratie van de Fiscaliteit (AAFisc) zich gefocust op het implementeren van haar nieuwe structuur. Die implementatie werd doorgevoerd in verschillende fases om de continuïteit van de taken te kunnen garanderen. Op het internationale niveau heeft AAFisc zich toegelegd op het verder verbeteren van de gegevensuitwisseling om te beantwoorden aan de reglementaire vereisten in kwestie. Bovendien is de samenwerking met de stakeholders versterkt, meer bepaald wat betreft tax-cificatie. Daarnaast werd de verplichte elektronische indiening van de aangifte uitgebreid naar andere aangiften dan alleen die in de vennootschapsbelasting. Dove en slechthorende personen hebben ook specifieke hulp kunnen krijgen bij het invullen van hun aangifte in de personenbelasting (PB).

Start van de nieuwe structuur van AAFisc

De Algemene Administratie van de Fiscaliteit (AAFisc) is begonnen met de reorganisatie van haar diensten en haar taken om op 1 juli 2016 te komen tot een doelgroepgerichte organisatie (particulieren - kleine en middelgrote ondernemingen of KMO’s - grote ondernemingen). Die organisatie is ook gevormd volgens de sleutelactiviteiten: beheer, dienstverlening, controle, geschillen en opsporingen. De eerste twee fases van die reorganisatie hebben plaatsgevonden in 2015.

Op 1 januari 2015 werd het Nationaal Centrum Opsporingen (NCO) opgericht. Dat hergroepeert alle opsporings- en e-auditactiviteiten die uitgevoerd worden op vraag van de administraties en de diensten van de FOD Financiën en op vraag van externe organismen (instellingen waarmee een protocolakkoord werd afgesloten). Het NCO biedt dus ondersteuning door vaststellingen (opsporingsactiviteiten) en digitale onderzoeken (e-audit) te doen. Het doel daarvan is een correcte en rechtvaardige vestiging van belastingen, taksen en voorheffingen die verschuldigd zijn door particulieren, KMO’s en grote ondernemingen.

Op 1 juli 2015 heeft AAFisc de Administratie Grote Ondernemingen opgericht met:

  • zeven ‘Centra Grote Ondernemingen (GO)’, die instaan voor de controle en de behandeling van de geschillen van grote ondernemingen
  • één ‘Centrum GO Beheer en Gespecialiseerde Controles’ met drie afdelingen: Beheer, Gespecialiseerde Controles en Sectorcoördinatie. De Afdeling Gespecialiseerde Controles is bevoegd voor de controle in de specifieke domeinen tax shelter en verrekenprijzen. De Afdeling Sectorcoördinatie biedt de ondernemingen een uniek contactpunt voor al hun fiscale vragen (lees het interview). De Afdeling Beheer zal opgericht worden in 2016 en zal het beheer van de dossiers van grote ondernemingen opnemen, hetgeen momenteel nog door de bestaande diensten (controle vennootschapsbelasting …) verzekerd wordt.

Nieuwe automatische gegevensuitwisselingen met het buitenland

AAFisc zet haar inspanningen voort om ervoor te zorgen dat België zijn internationale engagementen op het vlak van gegevensuitwisseling (en meer specifiek de automatische) kan nakomen. De toepassingen Auto_DT en FATCA, die deze uitwisselingen mogelijk maken, werden in 2015 gelanceerd.

Dankzij Auto_DT vonden in juni 2015 de eerste gegevensuitwisselingen in het kader van artikel 8 van de Europese richtlijn 2011/16/EU met andere lidstaten van de EU plaats.

Met de FATCA-toepassing kan België de aangiften van financiële instellingen ontvangen en die financiële gegevens uitwisselen met de Verenigde Staten. Rekening houdend met de inwerkingtreding op 31 december 2015 van de wet tot regeling van de mededeling van inlichtingen betreffende financiële rekeningen  zullen de eerste uitwisselingen plaats kunnen vinden in de loop van 2016.

Ten slotte is AAFisc op basis van het Europese standaardmodel ‘Model Instruction for cross-border rulings and unilateral advance pricing arrangements of the Code of Conduct Group gestart met een spontane uitwisseling met de andere lidstaten van grensoverschrijdende voorafgaande beslissingen en voorafgaande beslissingen over transfer pricing. Deze modelrichtlijn werd ontwikkeld door de Europese Unie om spontane uitwisseling van grensoverschrijdende voorafgaande beslissingen te stimuleren. Dit model is in lijn met de Europese gedragscode die de lidstaten verplicht om de fiscale maatregelen die schadelijke belastingconcurrentie vormen, af te schaffen.

Actieve samenwerking met de stakeholders

Eén van de doelstellingen van AAFisc bestaat erin de banden met de stakeholders aan te halen om zo de compliance te stimuleren. In 2015 heeft AAFisc dus, voor het derde jaar op rij, de trimestriële vergaderingen met de vertegenwoordigers van de drie belangrijkste beroepsgroeperingen van cijferberoepen verdergezet.

In dat kader is het overlegplatform ‘tax-cificatie’ effectief opgestart in 2015. De doelstelling is te streven naar een duurzame en wederzijdse vertrouwensrelatie tussen enerzijds de FOD Financiën en anderzijds de vertegenwoordigers van de economische beroepen en de ondernemingsorganisaties. Naast het coördineren van het project ‘tax-cificatie’ heeft AAFisc ook meegewerkt aan de drie werkgroepen opgericht in 2014: ‘Vertegenwoordiging van de belastingplichtige en het begrip “te goeder trouw”’, ‘De strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme’ en ‘De toepasbaarheid van de fiscale wetten’. In 2015 heeft elke werkgroep doelstellingen moeten bepalen. Die vormden de basis voor een globaal actieplan, opgestart in 2015 en opgevolgd door een stuurgroep met alle stakeholders (het kabinet van de minister van Financiën, de beroepsgroeperingen van de cijferberoepen en het Verbond van Belgische Ondernemingen). 

Als voorzitter van de werkgroep ‘Vertegenwoordiging van de belastingplichtige en het begrip “te goeder trouw”’, heeft AAFisc subgroepen opgericht om de verschillende thema’s die de partners voorstelden te bespreken:

  • de mandaten om de toegang van de cijferberoepen tot de e-services in naam van hun cliënten te verbeteren en te professionaliseren
  • de nood van de cijferberoepen om (beter) geïnformeerd te worden over brieven en documenten verstuurd aan hun cliënten
  • de cooperative compliance, gericht op enerzijds een nauwe samenwerking tussen de onderneming en de fiscale administratie en anderzijds de integratie van de resultaten van die samenwerking in het risicobeheer van AAFisc. In die context sluiten de onderneming en de fiscale administratie een akkoord dat een dialoog toelaat tussen de partijen en de ondernemingen veel sneller zekerheid verschaft. De werkgroep onderzoekt of het mogelijk is om in België een dergelijk programma in te voeren en onder welke voorwaarden.

Nieuwe verplichting tot elektronische indiening van de aangifte

Na de verplichting tot elektronische indiening van de aangifte in de vennootschapsbelasting in 2014, moesten vanaf 2015 ook een aantal andere aangiften elektronisch ingediend worden: de aangifte in de rechtspersonenbelasting en de aangifte in de belasting niet-inwoners-vennootschappen. Al die aangiften moeten worden ingediend via de toepassing Biztax. Deze aanpassing van de wet beantwoordt aan één van de doelstellingen van de FOD Financiën, met name te streven naar een maximale elektronische uitwisseling met de ondernemingen en burgers.

Aangepaste dienstverlening voor dove en slechthorende personen

Tijdens de aangifteperiode personenbelasting 2015 werd een pilootproject gestart om specifieke aandacht te schenken aan dove en slechthorende personen. Dankzij een nauwe samenwerking tussen AAFisc, de Fédération Francophone des Sourds de Belgique (FFSB) en de Federatie van Vlaamse Dovenorganisaties (FEVLADO), kwamen er in twaalf gebouwen van de FOD Financiën specifieke permanenties voor hulp bij het invullen van de PB-aangifte, met aanwezigheid van doventolken. Het doel is om het hele jaar door aangepaste permanenties voor dove en slechthorende personen te voorzien. Zo kan AAFisc beter antwoorden op al hun fiscale vragen, en niet alleen die over het invullen van de PB-aangifte.