3.6.4 - Samenvatting van de btw-aangiften

Samenvatting van de btw-aangiften
Rooster Aangegeven handelingen 2012 2013 2014 2015****
0 Handelingen onderworpen aan het nultarief * 74.237.345 74.858.761 81.039.488  87.799.522
1 Handelingen onderworpen aan de belasting van 6% 125.472.787 176.640.383 173.134.891  130.948.729
2 Handelingen onderworpen aan de belasting van 12% 5.780.687 6.058.713 6.463.678  6.574.584
3 Handelingen onderworpen aan de belasting van 21% 445.929.511 402.151.605 421.073.785  415.335.529
44 Diensten waarvoor de buitlenlandse btw verchuldigd is door de medecontractant 37.703.419 40.160.511 41.989.388  43.071.508
45 Handelingen waarvoor de btw door de medecontractant moet worden voldaan ** 72.705.608 75.065.977 74.623.214  76.039.361
46 Intracommunautaire leveringen en daarmee gelijkgestelde handelingen 257.031.425 273.784.824 268.327.591  265.258.551
47 Uitvoeren naar niet EU-lidstaten, in het buitenland verrichte handelingen en andere vrijgestelde handelingen. Leveringen met installatie of montage in een andere lidstaat en verkopen op afstand 427.720.047 397.882.496 413.084.920  395.635.875
48 Credietnota's met betrekking tot handelingen bedoeld in rooster 46 26.185.189 26.204.062 27.746.563  18.895.498
49 Credietnota's met betrekking tot andere uitgaande handelingen 221.994.897 138.339.768 145.739.549  84.782.552
54 Verschuldigde belastingen op de in roosters 0, 1, 2 en 3 aangegeven handelingen 101.863.066 95.790.357 99.592.533  95.868.365
55 Verschuldigde belastingen ingevolge intracommunautaire verwervingen en daarmee gelijkgestelde handelingen 49.144.314 48.899.341 47.030.087  47.362.378
56 Verschuldigde belastingen op de aan de aangever door bepaalde medecontractanten verstrekte goederen en diensten 26.892.077 28.144.375 29.877.435

 30.153.230

57 Verschuldigde belastingen ingevolge invoer van goederen uit niet EU-lidstaten met verlegging van de heffing naar het binnenland 7.851.021 8.029.845 8.650.718  10.463.644
59 Aftrekbare btw 160.365.216 147.842.443 150.784.927  154.540.857
61 Herzieningen - verschuldigde belastingen *** 3.043.706 3.293.983 2.453.641  4.122.548
62 Herzieningen - aftrekbare belastingen *** 2.751.620 3.317.287 2.483.032  4.099.970
63 Terug te storten btw ingevolge ontvangen credietnota's 13.284.755 3.273.275 3.255.503  3.344.884
64 Teruggave btw ingevolge uitgaande credietnota's 13.569.130 10.302.382 11.218.522  6.538.783
71 Saldo van de aan de Staat verschuldigde belasting 40.093.267 40.212.519 40.628.739  41.121.505
72 Saldo van de door de Staat verschuldigde belasting 14.721.660 14.243.454 14.255.335  14.986.067
81 Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 835.253.174 802.443.597 881.083.161  825.999.207
82 Diensten, diverse goederen en andere 262.590.409 298.703.048 267.252.181  281.373.623
83 Bedrijfsmiddelen 46.074.491 40.446.669 42.832.692  45.423.945
84 Credietnota's met betrekking tot de handelingen bedoeld in rooster 86 18.974.704 14.887.349 13.546.717  14.164.694
85 Credietnota's met betrekking tot de overige inkomende handelingen 108.116.251 55.647.411 50.114.552  50.105.987
86 Intracommunautaire verwervingen van goederen en daarmee gelijkgestelde handelingen 223.662.849 227.710.837 219.523.469  213.123.637
87 Handelingen met betrekking tot werk in onroerende staat en daarmee gelijkgestelde handelingen waarvoor de aangever gehouden is tot betaling van de belasting, goederen verzonden vanuit een andere lidstaat naar België in geval van verkopen op afstand of van 173.978.351 182.056.499 194.406.277  206.062.484
88 Intracommunautaire diensten met verlegging van heffing 39.682.248 40.741.174 43.528.556  48.828.157
91 Voorschotten betaald voor de handelingen van de maand december 629.113 559.661 632.971  614.282

* Verkopen van tabaksfabrikaten, recuperatieproducten, periodieke publicaties, dagbladen en sinds 2010 de vrijgestelde handelingen die geen recht op aftrek.

** Bevat onder meer de werken in onroerende staat, de ermee gelijkgestelde handelingen en de andere handelingen waarvoor de medecontractant van de aangever de belasting moet betalen, voor zover die medecontractant een btw-belastingplichtige is die tot het indienen van periodieke btw-aangiften gehouden is.

*** Onvoldoende heffingen, belasting waarvan de aangever teruggave kan verkrijgen, herzieningen van de aftrek en andere regularisaties.

**** De cijfers voor 2015 zijn nog voorlopig.