3.6.3 - Overzicht van de aangiftegegevens in de PB - aftrekbare bestedingen en uitgaven die recht geven op belastingverminderingen - belastingplichtige en partner samen

Overzicht van de aangiftegegevens in de PB - aftrekbare bestedingen en uitgaven die recht geven op belastingverminderingen - belastingplichtige en partner samen - Aanslagjaar 2013
  Aanslagjaar 2014 toestand op 31.12.2015
Aantal gevallen Bedrag in duizend euro)
Aftrekbare onderhoudsuitkeringen persoonlijke  208.789  748.221
verschuldigd door beide echtgenoten of wettelijk samenwonenden samen  4.713

16.976 

Interesten en kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen gesloten vanaf 1.1.2005 die in aanmerking komen voor de aftrek voor enige woning  1.382.749  3.766.380
Premies van individuele levensverzekeringen gesloten vanaf 1.1.2005 die in aanmerking komen voor de aftrek voor enige woning  169.760  73.360
van leningen gesloten van 1.1.2009 tot 31.12.2011 ter financiering van energiebesparende uitgaven  157.108  51.482
Premies van een individueel levensverzekeringscontract die in aanmerking komen voor de verhoogde vermindering voor het bouwsparen contracten afgesloten vanaf 1.1.1989  384.250  101.677
contracten afgesloten voor 1.1.1989  26.316  18.485
die in aanmerking komen voor de vermindering voor het lange termijnsparen contracten afgesloten vanaf 1.1.1989  891.514  775.401
contracten afgesloten voor 1.1.1989  144.904  117.945
Kapitaalafslossingen van hypothecaire leningen, aangegaan voor het verwerven of het (ver)bouwen van een woning die in aanmerking komen voor de verhoogde vermindering voor het bouwsparen leningen afgesloten vanaf 1.1.1989  969.622  2.288.762
leningen voor 1.1.1989 afgesloten m.b.t. een sociale woning  7.792  14.971
een middelgrote woning  5.938  12.340
die in aanmerking komen voor de vermindering voor het lange termijnsparen leningen afgesloten vanaf 1.1.1989  261.971  743.280
leningen voor 1.1.1989 afgesloten m.b.t. een sociale woning  749  1.731
een middelgrote woning  1.369  3.581
Aftrekbare giften 727.394 208.248
Voor belastingvermindering in aanmerking komend bedrag van de uitgaven voor kinderoppas 568.136 365.499
Niet door subsidies gedekt gedeelte van de uitgaven voor het onderhoud en de retauratie van niet verhuurde, voor het publiek toegankelijke eigendommen die beschermd zijn overeenkomstig de wetgeving op het behoud van monumenten en landschappen of een gelijkaardige wetgeving in een andre lidstaat van de europese economische ruimte 1.075 4.457
Bezoldigingen van een huibediende 219 2.295
Betalingen voor pensioensparen  2.489.307  1.971.768
Stortingen voor het verwerven van nieuwe kapitaalaandelen van een in de Europese Economische Ruimte gevestigde vennootschap warin u wernemer bent of waarvan uw vennootschap-werkgeefster een (klein) dochteronderneming is  4.669  3.390
Betalingen gedaan voor prestaties in het kader van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA-cheques) 1. van 1.1.2013 tot 30.06.2013 20.248 6.286
2. van 1.7.2013 tot 31.12.2013 17.894 5.512
Betalingen gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques 1. van 1.1.2013 tot 30.06.2013 811.791 442.971
2. van 1.7.2013 tot 31.12.2013 812.223 396.313
In het kader van geregistreerde WINWINLENINGEN uitgeleende of ter beschikking gestelde bedragen die in aanmerking komen voor de jaarlijkse belastingvermindering (saldo) op 1.1.2013 2.835 81.085
op 31.12.2013 3.828 110.347
die in aanmerking komen voor de eenmalige belastingvermindering 46 508
In het kader van geregistreerde renovatieovereenskomsten ter beschikking gestelde bedragen op 1.1.2013 128 1.112
op 31.12.2013 241 1.605
(Belastingvermindering voor) energiebesparende uitgaven in een woning Indien uw uitgaven 1 enkele woning betreffen, vermeld hierna uw in 2013 betaalde uitgaven voor volgende werken 45.486 169.245
uw overgedragen verminderingen voor in 2012 betaalde uitgaven voor volgende werken die in het kader van één voor 28.11.2012 gesloten contract zijn uitgevoerd aan die woning de vervanging of het onderhoud van stookketels 26.315  52.679
de plaatsing van dubbele beglazing
de isolatie van daken
de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatie door middel van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling
een energie-audit van de woning
de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie 13.879 36.747 
de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie 1.739  4.188 
de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking
uw overgedragen verminderingen voor in 2011 betaalde uitgaven voor volgende werken aan die woning de vervanging of het onderhoud van stookketels 41.782 102.338 
de plaatsing van dubbele beglazing
de isolatie van daken
de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatie door middel van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling
een energie-audit van de woning
de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie  47.535 136.344 
de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie  3.224

 

8.087 

 

de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking
uw overgedragen verminderingen voor in 2010 betaalde uitgaven voor volgende werken aan die woning de vervanging of het onderhoud van stookketels 12.617

 

35.002

 

de plaatsing van dubbele beglazing
de isolatie van daken
de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatie door middel van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling
een energie-audit van de woning
de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie 6.065 20.811
de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie 1.029

 

2.815

 

de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking
Indien uw uitgaven meer dan 1 woning betreffen het aantal woningen waarop uw uitgaven betrekking hebben  2.708  
het totale bedrag van de belastingverminderingen waarop u voor aanslagjaar 2014 aanspraak maakt en dat volgens de wet in aanmerking kan komen voor de omzetting in een terugbetaalbaar belastingkrediet  1.595  3.807
niet in aanmerking kan komen voor de omzetting in een terugbetaalbaar belastingkrediet  1.550  4.164
Belastingverminderingen voor lage energiewoningen  1233 509 
passiefwoningen  418 342 
nulenergiewoningen  347  633
Belastingvermindering voor de vernieuwing van een woning > 15 jaar gelegen in een zone voor positief grootstedelijk beleid1    
Belastingvermindering voor de vernieuwing van een woning verhuurd via een sociaal verhuurkantoor  851  1.022
Belastingvermindering voor de uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen inbraak of brand  135.240  39.873
Belastingvermindering voor de verwerving van obligaties uitgeven door de 'Caisse d'investissements de Wallonie1    
Belastingvermindering voor de verwerving van aandelen van erkende ontwikkelingsfondsen belastingvermindering voor aandelen verworven in 2013  2.549  426
terugname van de voorheen werkelijk verkregen belastingvermindering ingevolge de vervroegde overdracht van aandelen in 2013  35  3
Belastingvermindering voor uitgaven voor de verwerving van een nieuwe elektrische personenauto, auto voor dubbel gebruik of minibus1    
motorfiets of driewieler  438  506
vierwieler  71  92
Belastingvermindering voor uitgaven voor de installatie van een oplaadpunt voor elektrische voertuigen aan de buitenkant van een woning1    

1 Vanaf aanslagjaar 2014 is deze belastingvermindering afgeschaft.

Overzicht van de aangiftegegevens in de PB - aftrekbare bestedingen en uitgaven die recht geven op belastingverminderingen - belastingplichtige en partner samen - Aanslagjaar 2012
  Aanslagjaar 2013 Toestand op 31.12.2015
Aantal gevallen Bedrag (in duizend euro)
Aftrekbare onderhoudsuitkeringen persoonlijke  213.821  761.320
verschuldigd door beide echtgenoten of wettelijk samenwondenden samen  4.954  17.007
Interesten en kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen gesloten vanaf 1.1.2005 die in aanmerking komen voor de aftrek voor enige woning  1.268.863  3.354.417
Premies van individuele levensverzekeringen gesloten vanaf 1.1.2005 die in aanmerking komen voor de aftrek voor enige woning  172.499  72.400
Van leningen gesloten van 1.1.2009 tot 31.12.2011 ter financiering van energiebesparende uitgaven  163.159  60.526
Premies van een individueel levensverzekeringscontract die in aanmerking komen voor de verhoogde vermindering voor het bouwsparen contracten afgesloten vanaf 1.1.1989  453.675

 

 113.526
contracten afgesloten voor 1.1.1989  31.005  21.434
die in aanmerking komen voor de vermindering voor het lange termijnsparen contracten afgesloten vanaf 1.1.1989  940.783  768.177
contracten afgesloten voor 1.1.1989  160.149  126.932
Kapitaalsaflossingen van hypothecaire leningen, aangegaan voor het verwerven of het (ver)bouwen van een woning die in aanmerking komen voor de verhoogde vermindering voor het bouwsparen leningen afgesloten vanaf 1.1.1989  1.062.944  2.443.276
leningen voor 1.1.1989 afgesloten m.b.t. een sociale woning  10.621  20.605
een middelgrote woning  7.962  16.361
die in aanmerking komen voor de vermindering voor het lange termijnsparen leningen afgesloten vanaf 1.1.1989  250.015  695.675
leningen voor 1.1.1989 afgesloten m.b.t. een sociale woning  996  2.174
een middelgrote woning  1.580  4.520
Aftrekbare giften 644.914 170.620
Voor belastingvermindering in aanmerking komend bedrag van de uitgaven voor kinderoppas 562.396 360.858
Niet door subsidies gedekt gedeelte van de uitgaven voor het onderhoud en de retauratie van niet verhuurde, voor het publiek toegankelijke eigendommen die beschermd zijn overeenkomstig de wetgeving op het behoud van monumenten en landschappen of een gelijkaardige wetgeving in een andre lidstaat van de europese economische ruimte 1.133 3.965
Bezoldigingen van een huibediende 215 2.273
Betalingen voor pensioensparen  2.454.157  1.890.501
Stortingen voor het verwerven van nieuwe kapitaalaandelen van een in de Europese Economische Ruimte gevestigde vennootschap waarin u wernemer bent of waarvan uw vennootschap-werkgeefster een (klein)dochteronderneming is  5.392  3.813
Betalingen gedaan voor prestaties in het kader van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA-cheques)  28.424  14.744
Betalingen gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques  885.459  867.857
In het kader van geregistreerde WINWINLENINGEN uitgeleende of ter beschikking gestelde bedragen die in aanmerking komen voor de jaarlijkse belastingvermindering (saldo) op 1.1.2012 1.956 53.682
op 31.12.2012 2.706 77.247
die in aanmerking komen voor de eenmalige belastingvermindering 68 765
In het kader van geregistreerde renovatieovereenskomsten ter beschikking gestelde bedragen op 1.1.2012 130 1.132
op 31.12.2012 213 1.514
(Belastingvermindering voor) energiebesparende uitgaven in een woning Indien uw uitgaven 1 enkele woning betreffen, vermeld hierna uw in 2012 betaalde uitgaven voor volgende werken werken uitgevoerd in het kader van een voor 28.11.2011 gesloten contract aan die woning, die op 31 december van het jaar van de aanvang van de werken nog geen 5 jaar in gebruik genomen was de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie 7.086 63.107
de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie 2.089 13.997
de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking
aan die woning, die op 31 december van het jaar van de aanvang van de werken 5 jaar of langer in gebruik genomen was de vervanging of het onderhoud van stookketels 148.834 369.678
de plaatsing van dubbele beglazing
de isolatie van daken, muren en vloeren
de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatie door middel van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling
een energie-audit van de woning
de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie 19.309 214.154
de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie 2.769 18.754
de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking
werken uitgevoerd in het kader van een vanaf 28.11.2011 gesloten contract, aan die woning, die op 31 december van het jaar van de aanvang van de werken 5 jaar of langer in gebruik genomen was 25.840 97.155
uw overgedragen verminderingen voor in 2011 betaalde uitgaven voor volgende werken aan die woning, die op 31 december van het jaar van de aanvang der werken jaar of langer in gebruik genomen was de vervanging of het onderhoud van stookketels 120.705 274.057
de plaatsing van dubbele beglazing
de isolatie van daken
de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatie door middel van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling
een energie-audit van de woning
de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie 108.699 411.252
de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie 6.166 16.015
de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking
uw overgedragen verminderingen voor in 2010 betaalde uitgaven voor volgende werken aan die woning, die op 31 december van het jaar van de aanvang der werken jaar of langer in gebruik genomen was de vervanging of het onderhoud van stookketels 34.160 86.080
de plaatsing van dubbele beglazing
de isolatie van daken
de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatie door middel van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling
een energie-audit van de woning
de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie 18.789 59.095
de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie 2.034 5.264
de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking
uw overgedragen verminderingen voor in 2009 betaalde uitgaven voor volgende werken aan die woning, die op 31 december van het jaar van de aanvang der werken jaar of langer in gebruik genomen was de isolatie van daken, muren en vloeren 794 2.574
de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie 7.398 21.803
de vervanging of het onderhoud van stookketels 6.792 19.280
 de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie
de plaatsing van een andere uitrusting voor geother­mische energieopwekking
 de plaatsing van dubbele beglazing
de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatie door middel van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling
een energie-audit van de woning
Indien uw uitgaven meer dan 1 woning betreffen het aantal woningen waarop uw uitgaven betrekking hebben 7.072 0
het totale bedrag van de belastingvermindering waarop u voor aanslagjaar 2013 aanspraak maakt en dat volgens de wet in aanmerking kan komen voor de omzetting in een terugbetaalbaar belastingkrediet 5.561 14.744
niet in aanmerking kan komen voor de omzetting in een terugbetaalbaar belastingkrediet 2.793 10.107
Belastingvermindering voor lage energiewoningen  1.442  689
passiefwoningen  384  308
nulenergiewoningen  311  593
Belastingvermindering voor de vernieuwing van een woning > 15 jaar gelegen in een zone voor positief grootstedelijk beleid  506  380
Belastingvermindering voor de vernieuwing van een woning verhuurd via een sociaal verhuurkantoor  1.000  877
Belastingvermindering voor de beveiliging van een woning tegen inbraak of brand eigenaar, bezitter, erfpachter of vruchtgebruiker  131.579

 

 40.852

 

 

huurder
Belastingvermindering voor de verwerving van obligaties uitgeven door de 'Caisse d'investissements de Wallonie'  11.513  881
Belastingvermindering voor de verwerving van aandelen van erkende ontwikkelingsfondsen belastingvermindering voor aandelen verworven in 2012  1.996  317
terugname van de voorheen werkelijk verkregen belastingvermindering ingevolge de vervroegde overdracht van aandelen in 2012  21  3
Belastingvermindering voor uitgaven voor de verwerving van een nieuwe elektrische personenauto, auto voor dubbel gebruik of minibus  506  1.568
motorfiets of driewieler  333  355
vierwieler  68  104
Belastingvermindering voor uitgaven voor de installatie van een oplaadpunt voor elektrische voertuigen aan de buitenkant van een woning  56  12

 

 

 

 

Overzicht van de aangiftegegevens in de PB - aftrekbare bestedingen en uitgaven die recht geven op belastingverminderingen - belastingplichtige en partner samen - Aanslagjaar 2012
  Aanslagjaar 2012 Toestand op 31.12.2014
Aantal gevallen Bedrag (in duizend euro)
Aftrekbaar onderhoudsuitkeringen persoonlijke  217.368  754.431
verschuldigd door beide echtgenoten of wettelijk samenwonenden samen  5.758  18.922
Interesten en kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen gesloten vanaf 1.1.2005 die in aanmerking komen voor de aftrek voor enige woning  1.137.967  2.883.486
Premies van individuele levensverzekeringen gesloten vanaf 1.1.2005 die in aanmerking komen voor de aftrek voor enige woning  176.708  79.509
Van leningen gesloten vanaf 1.1.2009 ter financiering van energiebesparende uitgaven  135.784  35.547
Premies van een individueel levensverzekeringscontract die in aanmerking komen voor de verhoogde vermindering voor het bouwsparen contracten afgesloten vanaf 1.1.1989  525.188  128.935
contracten afgesloten voor 1.1.1989  36.066  24.388
die in aanmerking komen voor de vermindering voor het lange termijnsparen contracten afgesloten vanaf 1.1.1989  990.606  767.738
contracten afgesloten voor 1.1.1989  176.234  135.605
Kapitaalsaflossingen van hypothecaire leningen, aangegaan voor het verwerven of het (ver)bouwen van een woning die in aanmerking komen voor de verhoogde vermindering voor het bouwsparen leningen afgesloten vanaf 1.1.1989  1.157.886  2.616.313
leningen voor 1.1.1989 afgesloten m.b.t. een sociale woning  13.694  25.890
een middelgrote woning  9.784  19.272
die in aanmerking komen voor de vermindering voor het lange termijnsparen leningen afgesloten vanaf 1.1.1989  238.965  648.786
leningen voor 1.1.1989 afgesloten m.b.t. een sociale woning  1.272  2.697
een middelgrote woning  1.747  4.415
Aftrekbare giften aan in art. 104, 3°, a) en b) WIB 92 bedoelde instellingen 105.819 17.768
andere 607.687 151.949
Aftrekbaar bedrag van de uitgaven voor opvang van kinderen 555.582 346.990
Niet door subsidies gedekt gedeelte van de uitgaven voor het onderhoud en de retauratie van niet verhuurde, voor het publiek toegankelijke eigendommen die beschermd zijn overeenkomstig de wetgeving op het behoud van monumenten en landschappen of een gelijkaardige wetgeving in een andre lidstaat van de europese economische ruimte 840 4.769
Bezoldigingen van een huibediende 226 2.328
B etalingen voor pensioensparen  2.433.492  1.826.339
Stortingen voor het verwerven van nieuwe kapitaalaandelen van een in de Europese Economische Ruimte gevestigde vennootschap waarin u wernemer bent of waarvan uw vennootschap-werkgeefster een (klein)dochteronderneming is  5.367  3.666
Betalingen gedaan voor prestaties in het kader van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA-cheques)  30.085  16.286
Betalingen gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques  825.236  760.201
In het kader van geregistreerde WINWINLENINGEN uitgeleende of ter beschikking gestelde bedragen die in aanmerking komen voor de jaarlijkse belastingvermindering (saldo) op 1.1.2011 1.227 31.320
op 31.12.2011 1.825 50.702
die in aanmerking komen voor de eenmalige belastingvermindering 88 608
In het kader van geregistreerde renovatieovereenskomsten ter beschikking gestelde bedragen op 1.1.2011 239 1.086
op 31.12.2011 374 1.322
(Belastingvermindering voor) energiebesparende uitgaven - aanslagjaar 2012 Indien uw uitgaven 1 enkele woning betreffen, vermeld hierna uw in 2011 betaalde uitgaven voor volgende werken aan die woning, die bij de aanvang der werken nog geen 5 jaar in gebruik genomen was de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie 16.257 191.035
de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie 5.941 36.293
de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking
5 jaar of langer in gebruik genomen was de vervanging of het onderhoud van stookketels 574.133 2.029.827
de plaatsing van dubbele beglazing
de isolatie van daken, muren en vloeren
de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatie door middel van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling
een energie-audit van de woning
de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie 124.258 1.929.075
de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie 8.889 64.951
de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking
uw overgedragen verminderingen voor in 2010 betaalde uitgaven voor volgende werken aan die woning, die bij de aanvang der werken 5 jaar of langer in gebruik genomen was de vervanging of het onderhoud van stookketels 120.312 230.272
de plaatsing van dubbele beglazing
de isolatie van daken, muren en vloeren
de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatie door middel van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling
een energie-audit van de woning
de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie 38.925 158.549
de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie 4.032 9.917
de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking
uw overgedragen verminderingen voor in 2009 betaalde uitgaven voor volgende werken aan die woning, die bij de aanvang der werken 5 jaar of langer in gebruik genomen was de isolatie van daken, muren en vloeren 2.321 6.133
de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie 26.559 75.740
de vervanging of het onderhoud van stookketels 18.522 46.080
de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie
de plaatsing van een andere uitrusting voor geother­mische energieopwekking
de plaatsing van dubbele beglazing
de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatie door middel van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling
een energie-audit van de woning
 Indien uw uitgaven meer dan 1 woning betreffen het aantal woningen waarop uw uitgaven betrekking hebben 18.272 1
het totale bedrag van de belastingvermindering waarop u voor aanslagjaar 2012 aanspraak maakt en dat volgens de wet in aanmerking kan komen voor de omzetting in een terugbetaalbaar belastingkrediet 15.980 45.867
niet in aanmerking kan komen voor de omzetting in een terugbetaalbaar belastingkrediet 6.164 22.046
Belastingvermindering voor lage energiewoningen  1.352  494
passiefwoningen  336  254
nulenergiewoningen  295  474
Belastingvermindering voor de vernieuwing van een woning > 15 jaar gelegen in een zone voor positief grootstedelijk beleid  1.296  802
Belastingvermindering voor de vernieuwing van een woning verhuurd via een sociaal verhuurkantoor  865  720
Belastingvermindering voor de beveiliging van een woning tegen inbraak of brand eigenaar, bezitter, erfpachter, vruchtgebruiker  166.421  44.919
huurder  5.915  1.722
Belastingvermindering voor de verwerving van obligaties uitgeven door de 'Caisse d'investissements de Wallonie'  11.593  887
Belastingvermindering voor de verwerving van aandelen van erkende ontwikkelingsfondsen belastingvermindering voor aandelen verworven in 2011  1.590  259
terugname van de voorheen werkelijk verkregen belastingvermindering ingevolge de vervroegde overdracht van aandelen in 2011 9 0
Belastingvermindering voor uitgaven voor de verwerving van een nieuwe elektrische personenauto, auto voor dubbel gebruik of minibus  361  526
motorfiets of driewieler  274  226
vierwieler  19  20
Belastingvermindering voor uitgaven voor de installatie van een oplaadpunt voor elektrische voertuigen aan de buitenkant van een woning  21  4