3.6.2 - Overzicht van de aangiftegegevens in de PB - andere belastbare inkomsten - belastingplichtige en partner samen

Overzicht van de aangiftegegevens in de PB - andere belastbare inkomsten - belastingplichtige en partner samen
  Aanslagjaar 2012 - Toestand op 31/12/2014  Aanslagjaar 2013 - Toestand op 31/12/2014 Aanslagjaar 2014 - Toestand op 31/12/2015
Aantal gevallen Bedrag (in duizend euro) Aantal gevallen Bedrag (in duizend euro) Aantal gevallen Bedrag (in duizend euro)
Niet geïndexeerd kadastraal inkomen (KI) van de eigen woning die de belastingplichtige zelf betrekt KI dat aan de onroerende voorheffing is onderworpen 2.054.838 1.252.877 1.886.728 1.159.582 1.695.549 1.046.137
Ki dat niet aan de onroerende voorheffing is onderworpen 6.244 3.717 6.063 3.713 6.114 3.409
Niet hierboven bedoelde belastbare inkomsten van in België gelegen onroerende goederen (niet geïndexeerd KI) Onroerende goederen gebruikt voor beroep van de belastingplichtige 189.886 128.283 185.420 126.404 182.630 125.984
Gebouwde onroerende goederen niet verhuurd, verhuurd aan natuurlijke personen die ze niet gebruiken voor hun beroep, of verhuurd aan een rechtspersoon die geen vennootschap is, met het oog op het ter beschikking stellen ervan als woning aan natuurlijke personen 771.298 734.410 819.546 770.335 873.023 804.348
Gronden, materieel en outillering niet verhuurd of verhuurd aan natuurlijke personen die ze niet voor hun beroep gebruiken 205.157 11.366 216.207 12.169 264.031 13.001
Onroerende goederen verhuurd overeenkomstig de pachtwetgeving voor land- of tuinbouwdoeleinden 73.600 24.398 73.567 24.264 74.534 23.686
Onroerende goederen verhuurd in andere omstandigheden dan deze bedoeld in de nrs 2 tot 4 hierboven Gebouwen 258.802 196.398 263.902 194.913 269.983 193.963
Gronden 11.962 1.899 11.834 1.869 11.542 1.676
Materieel en outillering 492 291 560 331 682 409
Betaalde intresten van hypothecaire leningen (met een minimumlooptijd van 10 jaar) die na 30.04.1986 en (in principe) voor 1.1.2005 zijn gesloten om in de Europese Economische Ruimte zijn enige woning te bouwen of in nieuwe staat, met heffing van de btw, te verwerven 308.681 358.296 280.726 308.661 250.245 242.795
zijn enige en bij het sluiten van de leningsovereenkomst sedert ten minste 15 of 20 jaar in gebruik zijnde woning geheel of gedeeltelijk te vernieuwen 65.600 48.106 59.935 42.708 53.773 34.232
van niet onder 1 hierboven bedoelde leningen die specifiek zijn aangegaan om onroerende goederen te verkrijgen of te behouden 1.188.458 2.315.909 1.132.106 2.249.602 1.081.768 2.074.830
Ontvangen onderhoudsuitkeringen niet gekapitaliseerde uitkeringen (werkelijk ontvangen bedrag) 52.001 223.013 49.549 219.486 46.497 210.495
uitkeringen die ingevolge een gerechtelijke beslissing met terugwerkende kracht 849 2.968 872 3.237 838 3.595
gekapitaliseerde uitkeringen (fictief jaarbedrag) 980 1.812 1.012 1.979 1.044 2.106