2.1.4 - Controle PB - Detail zelfstandigen

Controle PB - Detail zelfstandigen
  Beheer 2013 Controle 2013 Algemeen totaal beheer + controle 2013 Beheer 2014 Controle 2014 Algemeen totaal beheer + controle 2014 Beheer 2015 Controle 2015 Algemeen totaal beheer + controle 2015
Totaal van de onderzochte aangiften1 Centrale selectie 328.909 63.070   302.145 46.274   338.339 25.920  
Lokale selectie   15.468     14.001     11.468  
Totaal selectie 328.909 78.538 407.447 302.145 60.275 362.420 338.339 37.388 375.727
Aantal gewijzigde aangiften (inclusief aanslagen van ambtswege)2 Centrale selectie 62.559 36.815   52.656 27.976   63.220 17.253  
Lokale selectie   12.115     11.549     9.085  
Totaal selectie 62.559 48.930 111.489 52.656 39.525 92.181 63.220 26.338 89.558
Aantal aanslagen van ambtswege wegens afwezigheid van aangifte2 Centrale selectie 5.160 3.082   7.131 801   8.489 529  
Lokake selectie   0     0     52  
Totaal selectie 5.160 3.082 8.242 7.131 801 7.932 8.489 581 9.070
Totaal van de inkomstenverhogingen (inclusief aanslagen van ambtswege) in duizend euro Centrale selectie 455.304 469.267   425.556 238.993   466.808 183.006  
Lokale selectie   186.750     146.976     113.240  
Totaal selectie 455.304 656.017 1.111.321 425.556 385.969 811.525 466.808 296.246 763.054
Inkomstenverhogingen naar aanleiding van aanslagen van ambtswege door afwezigheid van aangifte (in duizend euro)3 Centrale selectie 157.840 117.025   196.205 35.353   237.493 28.990  
Lokale selectie   0     0     2.656  
Totaal selectie 157.840 117.025 274.865 196.205 35.353 231.558 237.493 31.646 269.139

De opgenomen controles hebben betrekking op een kalenderjaar (situatie op 31 december) en niet op een aanslagjaar. De controleactiviteiten in deze tabel zijn opgedeeld in twee categorieën "Beheer" en "Controle".

De kolom "Beheer" bevat alle activiteiten met betrekking tot het nazicht van de aangiften na de indiening.

De kolom "Controle" bevat alle activiteiten met betrekking tot een grondiger zicht.

De gecontroleerde dossiers worden ingedeeld volgens:

  • een centrale selectie
  • een lokale selectie.

De lijn "Centrale selectie" bevat het aantal nazichten en controles die automatisch geselecteerd worden op basis van filters en van een risicoanalyse. Het betreft dus de imperatieve en de indicatieve opdrachten die centraal aangeleverd worden aan de diensten.

De lijn "Lokale selectie" bevat het aantal controles die geselecteerd worden door de taxatiediensten zelf voor de aangiften die niet centraal geselecteerd werden. Het betreft dus de indicatieven opdrachten die door de taxatiediensten zelf geselecteerd worden.

1 Met 'Aangifte' bedoelen we hier alle ingediende aangiften (papier en elektronisch) en alle direct in de databank ingegeven encoderingen (aanslagen van ambtswege, ...).

2 De gewijzigde aangiften en de aanslagen van ambtswege wegens afwezigheid van aangifte zijn inbegrepen in het totaal van de onderzochte aangiften.

3 Deze bedragen zijn inbegrepen in het totaal van de inkomstenverhogingen.

De vermindering van het aantal gecontroleerde PB-aangiften wordt hoofdzakelijk verklaard door een daling van het aantal medewerkers in de taxatiediensten. Deze diensten hebben niet als enige opdracht controles uitvoeren. Ze moeten prioritair instaan voor het beheer van de aangiften, het behandelen van geschillen en het verlenen van diensten. De beheersactiviteiten zijn het voorwerp geweest van een verregaande automatisering en de tijd nodig voor die activiteiten kan niet meer worden verminderd. Iedere daling van de personeelsbezetting vertaalt zich derhalve in een daling van de controlecapaciteit.

De AAFisc spant zich in om deze evolutie op te vangen door op de volgende twee factoren in te grijpen:

1) sinds een paar jaar heeft zij een nieuwe controlestrategie ingevoerd, gebaseerd op risicobeheer. Dit bestaat uit een prioritisering van centraal geselecteerde punctuele en gerichte controles die meestal minder tijd vereisen omdat de risico(s) geïdentificeerd zijn en ook een controleaanpak wordt opgesteld. Een ander, niet minder belangrijk effect van deze strategie, is een verhoogde gelijke behandeling van de belastingplichtigen van dezelfde doelgroep. Niet alleen wordt zo de garantie gegeven dat belastingplichtigen in gelijke omstandigheden dezelfde kans op controle krijgen, maar door de controleaanpak ook op dezelfde wijze worden behandeld.

2) tegelijkertijd heeft zij haar werkmethoden inzake het beheer geoptimaliseerd enerzijds door de vooraf invulling in Tax-on-web verder te verbeteren (door verschillende bijkomende wizards te voorzien) en het aantal voorstellen van vereenvoudigde aangifte (VVA's) te verhogen en anderzijds door een verdere automatisering van dit proces. Dit houdt enerzijds in dat door een uitbreiding van de vooraf invulling van gegevens en door verfijning van de validatieregels, de elektronisch ingediende aangiften minder fouten bevatten en dus ook minder tussenkomst vergen van een taxatieambtenaar. Anderzijds worden ook de filters die anomalieën detecteren - waardoor de aangiften geblokkeerd worden - geoptimaliseerd waardoor het beheer van de aangiften efficiënter wordt.